cancer risk

Good night’s sleep helps reduce cancer risk

Good night’s sleep helps reduce cancer risk

ጽቡቕ ድቃስን ስሩዕ ኣካላዊ
ምንቅስቓስን ንደቂተባዕትዮ ካብ
መልከፍቲ መንሽሮ ጽኪ ፕሮስተይት
ከምዝከላኸል ሓድሽ መጽናዕቲ ሓቢሩ።
እዚ ዝዀነሉ ምኽንያት፡ ኣብ እዋን
ምንቅስቓስ ኣካላትና እኹል ሆርሞን
መላቶኒን ከፍሪ ስለዝኽእል፡ ከም
ውጽኢቱ እቲ ኣብ ከባቢ መትሎ ኣብ
ዝርከብ ጽኪ መንሽሮ ናይ ምኽሳት
ተኽእሎኡ ዝወሓደ ይኸውን።
ሆርሞን መላቶኒን መስርሕ ድቃስ
ዝቆጻጸር ስለዝዀነ ናይ ኣካላትና ሰዓት
ተባሂሉ’ዩ ብተመራመርቲ ዝግለጽ።
ኣብ እንድቅሰሉ ግዜ ድማ ይፈሪ። በዚ
ከኣ ሓደ ጽቡቕ ድቃስ ዘዘውትር ሰብ
ኣካላቱ ኣኹል መላቶኒን የፍሪ ስለዘሎ፡
ግዳይ ናይቲ ሕማም ካብ ምዃን ዝሓሸ
ዕድል ይህልዎ።
ብመሰረት ውጽኢት ናይ’ቲመጽናዕቲ፡ እቶም ዝለዓለ ዓቐን
መላቶኒን (ኣብ እዋን ድቃስ ዝፈሪ
ሆርሞን) ዝውንኑ ደቂ-ተባዕትዮ በቲ
ሕማም ክልከፉ ዘለዎም ዕድል ብ75%
ዝጎደለ’ዩ።
ኣብ ሳንዲየጎ – ኣመሪካ ንመጽናዕቲ
ፕሮስተይት መንሽሮ ኣመልኪቱ ኣብ
ዝተኻየደ ኣኼባ፡ በቲ ሕማም ዝተጠቕዑ
ደቂ-ተባዕትዮ ጥዕናኦም ንምክትታል
ስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምስ ዘዘውትሩን
ብሂወት ክነብሩ ዘለዎም ዕድል ዝለዓለ
ከምዝዀነን ከምዝተገልጸ’ውን እቲ
ሓበሬታ ኣረዲኡ።
ብተወሳኺ፡ ቅልጥፍ-ቅልጥፍ ኢሎም
ዝጐዓዙ ሰባት ቅርጹ ዝሓለወ ሰራውር
ደም ክህልዎም ስለዝሕግዝ፡ እዚ ከኣ
ኣብ ፍወሳ መንሽሮ ጽኪ ፕሮስተይት
ደጋፊ ከምዝዀነ እቶም ተመራመርቲ
ሓቢሮም።