advice for married

Good advice for married couples

Good advice for married couples

ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ካብ ሓዳረይ ወጻኢ ቀንጠብጠብ ክብል ጀሚረ። ምስ ሓንቲ ሰብ እናዘመኹ ድማ በዓልቲ ቤተይ ኢድ ብኢድ ሒዛትኒ። ስለ ምንታይ ኣብ ርእሲ ሓዳር ከምኡ ከም ዝገበርኩ ምስ ሓተተትኒ፡ ብቑዕ ምኽንያት ስለ ዘይነበረኒ፡ ዘዕግብ መልሲ ኣይሃብኩዋን። ገጻ ከም ዝተዓዘብኩዋ ኣመና ሓሪቓ ነይራ። ደሓን ንሎሚ ይቕረ ኢለልካ ኣለኹ። ድሕሪ ሕጂ ግን ከይትደግም ኢላትኒ። ድሕሪ’ዚ ፍጻመ እዚ ኣነ ስክፍታ እንተሃለወኒ’ኳ ሓዳርና ግን ይቕጽል ኣሎ። ዘጠራጥረኒ ዘሎ ግን፡ “ይቕረ ኢለልካ” ምባላ ናይ ብሓቂዶ ይኸውን። ገለ ትኣልመለይ ከይትህሉ ተጠራጢረ። ቦብ ካብ ኣስመራ ይቕረ ምባል ናይ ሓያል ሰብ ምልክት እዩ። በዓልቲ ቤትካ ሓዳርኩም ሰላም ንኸይሃድሞ ነቲ ዝፈጸምካዮ ዓቢ ጌጋ ሕድገት ብምግባር ስለ ዝሓለፈቶ፡ እነሆ ሓዳርኩም ክቕጽል ክኢሉ። ደቅኹም እውን ካብ ፍቕሪ ወለዲ ኣይተፈልዩን። ብቐዳምነት በዓልቲ ቤትካ ንዝገበረቶ ሕድገት ብእወታ ክትጥምቶ ክትክእል ኣለካ። ምኽንያቱ እንተ ወሓደ ሓዳርኩም ንኸይፈርስ ልቦናዊ ተጻዋርነት ስለ ዘርኣየት። ክልተ ቈልዑ ክሳብ እትወልዱ ንገለ ዓመታት ብሓዳር ተጣሚርኩም ጸኒሕኩም ኢኹም። ስለ’ዚ ብዛዕባ ባህርያታ፡ ድልየታን ስምዒታን ኣመት ኣለካ። ኣብ ሓዳርን ኣብ ውሉድን ዘለዋ ኣረኣእያ ክትግንዘቦ ትኽእል ኢኻ። ነዚ ኩሉ ኩነታት እንተ ድኣ ብእወታ መዚንካዮ፡ በዓልቲ ቤትካ ሕድገት ንኽትገብር ዘገደዳ ምኽንያት ብዝያዳ ፍቕሪ ደቃን ሓዳራን ኰይኑ ክጸንሓካ ይኽእል’ዩ። ንእወታውያን ተኽእሎታት ቀዳምነት ሃቦም። ነቲ ኩሉ ንሕልናኻ ዘዕርፍን ዝምህርን ጽቡቕ ነገራታ ገዲፍካ፡ ናብ ኣሉታ ጥራይ እንተ ድኣ ኣድሂብካ ግን ንሓዳርኩም ኣብ ሓደጋ ከተእትዎ ኢኻ። ንበዓልቲ ቤትካ እናተጸናተኻ ብባዕላውነት ክትሳቐ ከም እትኽእል’ውን ተረዳእ። ሰብ ካብ ገዛእ ነብሱ ተበጊሱ ነገራት ናይ ምምዛን ዝንባለ ስለ ዘለዎ’ውን፡ “ገለ ትኣልመለይ ከይትህሉ” ክትብል ከለኻ ንገዛእ ርእስኻ እትገልጽ ዘለኻ ኰይኑ’ዩ ተሰሚዑና ዘሎ። ንሳን ንስኻን ሓደ ኣይኰንኩምን። ይቕረ እናበለትልካ ክትኣምና እንተ ዘይክኢልካ፡ “ንዓይ ከም’ዚ ዝበለ ዓቢ በደል እንተ ትብድለኒ ነይራ፡ ይቕረ ኢለላ ኣይምደቀስኩን” ትብለና ከም ዘለኻ ገይርና ኢና ወሲድናዮ። ከምኡ ስለ ዝዀነ፡ ብዓልቲ ቤትካ ሕድገት እናገበረትልካ ክትኣምና ኣይከኣልካን። ዝኸበርካ ቦብ፡ ብሰናይ ተግባራታ ኣብ ክንዲ ባህ ዝብለካ፡ ናብ ኣሉታ ዘንቢልካ ኣይትሕመም ኢና እንብለካ። ንበዓልቲ ቤትካ ኣመና ኢና እነድንቓ። ንስኻ’ውን ንዝገበረትልካ ሕድገት ብዘይ ቃልዓለም ኣድናቖትካን ምስጋናኻን ግለጸላ – ተኣደብ ድማ።