Eritrean couple

Good Advice for Eritrean couple

Good Advice for Eritrean couple

ወዲ 25 ዓመት ኰይነ ካብ ዝምርዖ ኣርባዕተ ወርሒ ገይረ ኣለኹ። ተሓጽየ ክሳብ ዝምርዖ ናይ መንፈቕ ፍልልይ ነይሩዎ። ካብ ወዲ 17 ዓመት ኣትሒዘ ግብረ-ሕቡእ ክፍጽም ጸኒሐ። ብዙሕ ግዜ ክገድፎ ፈቲነ ነይረ ግና ኣይከኣልኩን። ምስ ተሓጸኹ ግና ገዲፈዮ። ድሕሪ መርዓ ድማ ጸገም ኣጋጢሙኒ ኣሎ። ስምዒተይ ዳርጋ ባዶ ኰይኑ። ርክብ ክፍጽም እንከለኹ ድማ ኣብ ውሽጢ 5 ወይ 10 ካልኢት እውድእ። ኣነ ኣይዓግብ ሰበይተይ ኣይትዓግብ! ኣብ ገጽ ሰበይተይ እውን ዘንብቦ ስምዒታት ኣሎ። እዚ ኩነት ኣብ ሓዳረይ ጸገም ምእንቲ ከየስዕበለይ ገለ ምኽሪ ሃቡኒ። ኤፍ. ዝኸበርካ ኤፍ. ጉብዝና ዕድመኻ ምስ መርዓትካ ክትድሰተሉ ዝተግብኣካ በረኸት ሓዳርካ ንምንታይ ከም ዝተዀልፈ ባዕልኻ ገሊጽካዮ ኣለኻ። ብዛዕባ ‘ጥቕምታት’ ግብረ ሕቡእ ኣብ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ብብዝሒ ተገሊጹ እዩ። ካልኣይ ገጽ ናይቲ ኣርእስቲ ዝዀነ ኣብ ኣሉታዊ ሳዕቤናቱ ዘተኲር ነጥብታት ግና ኣይተነግረን። ዝዀነ ናብ ዕዳጋ ዝወርድ ፈውሲ ኣብቲ መጠቕለሊ በራሪ ጽሑፍ ረብሓ ናይቲ መድሃኒት ጥራይ ዘይኰነስ፡ ከምጸኦ ዝኽእል ኣሉታዊ ሳዕቤን እውን ተዘርዚሩ እዩ ክጸሓፍ ዝግብኦ። እቲ ፈውሲ ክህበካ ካብ ዝኽእል ረብሓ ዝኸበደ ካልእ መዘዝ ዘስዕበለካ እንተዀይኑ ከኣ ክትውሕጦ ኣይትግደድን። ወይ ከኣ ዝወረደ ይውረድ ኢልካ ትወስዶ። እቲ ሕቶኻ ግብረ ሕቡእ ይጠቅም ዶ ይጎድእ ዝብል ስለ ዘይኰነ ግና፡ ብዛዕባ ወሪዱካ ዘሎ ጸገም ክንዛራረብ ይሓይሽ። ኣብ ግዜ ዕረፍትኻ ዘለካ ግዜ፡ ኣብ ገዛ ወይ ኣብ ግዳም ምስ በዓልቲ ቤትካ ኣሕልፎ። መዓልታዊ ምስሰበይትኻ ብዙሕ ሰዓታት ምስ ተሕልፍ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ምቅርራባት የደልድሎ። ጾታዊ ርክብ ኣብ ክንዲ ቀዳማይ ደረጃ ዝሕዝ ከም መግለጺ ናይ ምፍትታው እናዀነ ይኸይድ። ብሓንሳብ ቡን ሰቲኹም ወይ ብሓንሳብ ደቂስኩም እቲ ሓደ ካብቲ ካልእ ዘይዛይድ ወይ ዘይንእስ ናይ ሓድነት መግለጺ እዩ። ምስ በዓልቲ ቤትካ ብሓንሳእ ኣብ ትውዕልሉ ግዜ ክሳዕ ዝመሲ ወይ ትድቅሱ ክልቴኹም ኣይትርበጹን። ንስኻ ምስኣ ስለ ዘለኻ ንሳ ምሳኻ ስለ ዘላ ሓድሽ ዓራት ዝናፍቕ ስነ ኣእምሮኣዊ ምቅርራባት የለን። መዓልታዊ ተፈላሊኹም ምስ ትውዕሉ ግና ምሸት ድሕሪ ድራር ክትተሃራረፉ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ዘይተዛነየን ዘይተረጋግአን ኣእምሮ ኣብ ክንዲ ምስታ ሰበይቲ ዘሎ ዝምድናን ምትሕልላይን ዝጥምት እቲ ንነዊሕ ዓመታት ብሓሳብ ግብረ ሕቡእ ዝተለማመዶ ናይ ርክብ ባህርያት ይጅምር። ሃንደፍደፍ ክብል እንከሎ ድማ ብምሒር ህርፋን ከይተንከፋ ዘርኢ ክሰድድ ይኽእል። ንጽባሒቱ ከምኡ፣ ኣብቲ ድሕሪኡ ዝቕጽል መዓልቲ እውን ከምኡ እናበለ ይኸይድ። ዝኸበርካ ኤፍ ኤስ፡ ሰበይትኻ ጽግያት ክመጻ እንከሎ ኣብ ክንዲ ገጽኩም መሊስኩም ትድቅሱ ፊት ንፊት ኴንኩም ነዊሕ ዕላላት ሒዝኩም ተዛነዩ። ጠጥዕሙ እናዕለልኩም ክሳዕ ድቃስ ዝመጻኩም ኣምስዩ። ጽግያት ኣብ ዘይብላ መዓልቲ እውን ብዘይ ርክብ ኣዕሊልኩም ክትዛናግዑ ፈትኑ። እቲ ናይ ታህዋኽ ስምዒትካ ድማ እናተመሓየሸ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ኣውራን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእልን ምኽሪ ድማ ነቲ ኣርእስቲ ካብ ዝምልከቶ በዓል ሞያ ሓኪም ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ክሳዕ ስምዒትካ ናብ ንቡር ዝምለስን ዝረጋግእን ድማ ሓኪም ተወሳኺ ሓገዛት ክህበካ ዝኽእል እንተዀይኑ ፈትን።
ኤስ ኣስመራ ኤስ ኣብዚ ናይ