Good Advice

Good Advice | ተሰርየ ደኣ ከይከውን

Good Advice | ተሰርየ ደኣ ከይከውን

ግዜ መርዓይ እናተቓረበ ይመጽእ ኣሎ። ኣነ ግና ኣብ ክንዲ ታሕጓስ ብስክፍታ እየ ተመሊአ ዘለኹ። ብዛዕባ ጾታዊ ርክባት ክዕለል እንከሎ ፍርሒ እዩ ዝስመዓኒ። እንዳ ወዲ ዝኸደላ ለይቲ ዝብህርር ጥራይ ኰይኑ ይስመዓኒ ኣሎ። ብሰንኪ ባህርያተይ ሓዳረይ ክዝረገኒ እውን ኣይደልይን’የ። ከመይ ገይረ ነዚ ፍርሒ እዚ ክሰግሮ እኽእል? ኣብ ግዜ ሕጽኖቱ ከም ዝስረይ እፈልጥ’የ፣ ጓል ከ ትስረይ ድያ? እንታይ እንተገበርኩ ይሕሸኒ? ስመይ ንዓኹም ጥራይ ካብ ከረን ዝኸበርኪ ሓታቲት ኣብ ኣእምሮኺ ዝመላለስ ዘሎ ናይ ፍርሒ ስምዒት ካብ መዓስ ከም ዝጀመረኪ፡ መበጋገሲኡኸ እንታይ ከም ዝዀነ ኣይገለጽክን። ካብ ቍልዕነትኪ ክሳዕ ብጽሕነትኪ ኣብ ዘሎ ግዜ ብዘይፍታውኪ ዝወረደ ማህሰይቲዶ ነይሩ ይኸውን? ዝስመዓኪ ዘሎ ፍርሒ ‘ብዕላል ጥራይ ዝተፈጥረ’ ድዩ ዝሓለፍክዮ ተሞኵሮ እውን ይህሉ ይኸውን? ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሕጽኖት፡ ንመርዓዊ ምቕራብ ዝኣብያ መርዑት ኣለዋ። እታ ንመርዓዊ ምቕራብ እትኣቢ መርዓት መብዛሕትኡ ግዜ ምስቲ መርዓዊ ሌላ ዘይነበራን ነቲ መርዓዊ ዘይትፈልጦን ኰይና’ያ ትጸንሕ። እዚ ኣብ ገጠር ብቤተሰብ ተሰርየ ደኣ ከይከውን ኣብ ዝግበር ባህላዊ መርዓታት ዝረአ ተርእዮ’ዩ። እዚ ኣብ ኣዋልድ ዝረአ ተባዕታይ ናይ ምፍራሕ ኩነታት ኣብ ወዲ ተባዕታይ ኣይረአን’ዩ። ወዲ “ከም ዝስረይ ይፈልጥ እየ” ዝበልክዮ ኩነታት ግና ካብቲ ኣብ ኣዋልድ ዝፍጠር ፍርሒ (phobia) ዝተፈልየ እዩ። እቲ ተባዕታይ ነታ ጓል ኣይጸልኣን። ግና ጠንቁ ንጹር ብዘይኰነ ምኽንያት ክቐርባ ክብል ጾታዊ ስምዒቱ ረሸሽ ይብሎ (impotency)። ስለዚ ክልቲኡ ዝተፈልየ ኩነታት ምዃኑ ክንዕዘብ ንኽእል ኢና። ኣብ ሰብ ሓዳር ኣንስቲ ዝፍጠር ስምዒት ናይ ሙማት ተርእዮታት (frigidity) ካብቲ ንስኺ ትብልዮ ዘለኺ ስምዒታት ዝተፈልየን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ዝመጽእን ስለ ዝዀነ ኣብዚ ምዝርዛሩ ኣየድልን። እምበኣርስ እቲ ኣባኺ ዝሰመዓኪ ዘሎ ፍርሒ ካብ ባዶ ዝተበገሰ ክኸውን ኣይክእልን። ነቲ ባህርያዊ መስርሕ መውስቦ ንምንታይ ትፈርሕዮ ኣለኺ? እዚ ፍርሒ እዚ ክገድፈኪእንተኾይኑ ኣብ ኣእምሮኺ ዝሰረጸ ጠንቂ ፍርሒ ክእለ ኣለዎ። ኣብ ሓቀኛ ፍቕሪ ድማ ፍርሒ የለን። እቲ ሓዳር ትደልይዮ ከም ዘለኺ ኣብቲ ደብዳቤኺ ገሊጽክዮ ኣለኺ። ስለዚ በዓል ሞያ ስነ ኣእምሮ ዝህበኪ ምኽሪ ምእንቲ ክትሰምዒ ብኣጋ ክኢላ ናብ ዝርከበሉ ቤት ሕክምና ክትከዲ ነተባብዓኪ።
ወዲ እቲ