Giant German

Giant German Rabbits to Ease Hunger in North Korea

Giant German Rabbits to Ease Hunger in North Korea

እዚ ሀርማን ዝብል መጸውዒ ስም ዝተዋህቦ ናይ ዓለምና ዝገዘፈ ማንቲለ ኣብ ከተማ በርሊን -ጀርመን’ዩ ዝርከብ ። ዋንኡ ሃንስ ዋግነር ይብሃል። እዚ ዓሌት ማንቲለ’ዚ እንስሳ ዘቤት’ዩ። እዚ ማለት ኣብ በረኻ ዝርከብ ዓሌት ማንቲለ ኣይኮነን። ዕድመ ናይ’ዚ እንስሳ’ዚ ክሳብ 12 ዓመት ይበጽሕ። ኣብ ሰሙን ሓደ ጥማር ድርቂ( ሓሰር) እናተመገበ ኣስታት 10 ኪሎ (22 ፓውንድ) ክብደትን ኣስታት ሓደ ሜትሮ ቁመትን ይውንን።