phone tips

Getting your first phone tips and advice

Getting your first phone tips and advice

ገለ ዓይነት ባተሪ ተንቀሳቓሲ ቴለፎን ክነትጉ ይራኣዩ’ዮም። ኣብ ሰብ ጉድኣት ኣውሪዶም’ውን ይስማዕ እዩ። ነዚ ንምውጋድ እዞም ዝስዕቡ ገለ ካብ’ቲ ተጠቀምቲ ተንቀሳቓሲ ቴለፎም ከስተውዕልዎን ክጥንቀቕሉን ዘለዎም ነጥብታት’ዮም። • ኦርጅናል ባትሪ ምጥቃም • ዝኾነ ማህረምቲ ዘለዎ ባትሪ ዘይምጥቃም • ብዝተኻእለ ኦርጅናል ቻርጀር ምጥቃም • ባትሪ ሞባይል ኣብ ምውቕ ወይ ዝሑል ቦታ ዘይምቕማጥ • ነዊሕ ዝርርብ ዘይምዝውታር • ሃንደራእ ኢልካ ሞባይልካ ቅያር ኣቕሓ ዘይምግዛእ። • ብዝተኻእለ መጠን ሞባይልካ ኤሌክትሪክ እናመልአት ዘይምድዋል። ክትቅበል እንተኴንካ’ውን ናይ እዝኒ ማይክሮፎን (head set) ምጥቃም። Bluetooth head set ምስ ዝኸውን ከኣ ተመራጺ ይኸውን። ምኽንያቱ ገመድ ኣልቦ ብምዃኑ ካብ ቴለፎንካ ፍንትት ዝበለ ጻውዒት ከም ትቕበል ይሕግዘካ። • ሞባይልካ ኣብ ከም መሸፈኒ ዘገልግል ኣቕሓ (caver) ምሓዝ • ሞባይልካ ኣብ ኣፍልብኻ ኣንጠልጢልካ ዘይምዝራብ • ንመጀመርታ እዋን ዝምላእ ባትሪ ክሳብ 14 ሰዓታት ካብ ምንጪ ኤሌክትሪክ ከይፈለኻ ምጽንሑ • ባትሪ ምስ መልአ ድማ ቀልጢፍካ ካብ ምንጪ ኤሌክትሪክ ምእላዩ • ባትሪ ሞባይል ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ካብ ሓጺናዊ ነገር ምርሓቕ።