armpit smell

Get Rid Of Underarm Odour stop bad armpit smell

Get Rid Of Underarm Odour stop bad armpit smell

ጨና ትሽትሽ ብኸመይ ነወግድ?

ናይ ትሽትሽ ጨና ኣቓልቦና ዘይስሕብ ክኸውን ይኽእል’ዩ።
ምስ ፈተወትናን ቀረብትናን ኣብ ንዀነሉ ግዜ ግን ሓሳብና
ክገዝእ ግድነታዊ’ዩ። ብፍላይ ድማ ረሃጽና ክዳን ጸይቁ ቅርጺ
ምስ ዝሕዝ ርእሰተኣማንነትና ዝትንክፍ’ዩ። ነዚ ጨና ምስ
ዝሕወሶ ድማ ሕማም ርእሲ ክዀነና ግድነታዊ ይገብሮ።
ዝተፈላለዩ ሰባት ከኣ ስለምንታይ ትሽትሸይ ይጨኑ ኢሎም
ክሓቱ ዝስምዑ።
ጠንቂ ጨና ትሽትሽ ግን እንታይ’ዩ?
ኣካላትና ብናይ ረሃጽ ጽቅታት ዝተሸፈነ’ዩ። ምኽንያቱ
ረሃጽ መጠን ምቆት ኣካላትና ንምቊጽጻር ኣገዳሲ ብምዃኑ።
ክልተ ኣገደስቲ ጽቅታት ረሃጽ፥ ኢክርሪን፡ ኣፖክርሪን ይብሃሉ።
ብብዝሒ ንኣካላትና ዝሸፈነ ጽቂ ኢክርሪን እዩ። ኢክርሪን
ኣብ ክፉት ክፋል ቆርበትን ክርከብ ከሎ። ኣፖክርሪን ድማ
ብብዝሒ ጸጉሪ ኣብ ዘብቁል ክፋል ኣካላትና ይርከብ።
ኣካላትና ምቆት ክወቅዖ ኸሎ ጽቂ ኢክርሪን ብምኽፋት
ረሃጽ ከም ዝወጽእ ይገብር። እዚ ረሃጽ ሽታ ኣልቦ’ዩ።
ከምእ’ውን ጸቅጢ ክሕዘና ኣብ ዝጅምር ከኣ ጽቂ ኣፖክርሪን
ሽታ ኣልቦ ረሃጽ ክነዝዕ ይጅምር። ነዚ ረሃጽ ባክተርያ ክዓስሎ
ኸሎ ወይ ውን ገለገለ እንህልዀም መግብታትን እንወስዶም
መድሃኒታትን ድማ ጨና ከም ዝፈጥር ይገብርዎ።
ጽቂ ኣፖክርሪን ቅድሚ ግርዝውናን ጉብዝናን ስርሑ
ኣይጅምርን’ዩ።
ረሃጽ ናይ ምንዛዕ መስርሕ ንቡር ናይ ተፈጥሮ ንጥፈት’ዩ።
ገለገለ ሰባት ግን ልዕሊ ንቡር ክርህጹ ይረኣዩ። እዚ ተርእዮ
ሃይፐርሃይድሮሲስ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ሃይፐር ሃይድሮሲስ
ዘለዎም ሰባት ኣብ ኢዶም፡ እግሮምን ትሽትሾምን ብብዝሒ
ይርህጹ።ጨና ትሽትሽ ብኸመይ ንከላኸሎ?
ምክልኻል ወይ ምውጋድ ጨና ትሽትሽ ብመሰረት ጠንቂ
ጨና ዝተፈላለየ እዩ። እቲ ጨና ብድኹም ጽሬት ኣካላት፡
ምጥቃም ዝትፈላለዩ ነገራት ወይ’ውን እንወስዶም ሕክምናዊ
ክትትል ክፍጠር ዝኽእል። መስርሕ ምክልኻሉ ድማ ከም
ጠንቁ ዝተፈላለየ’ዩ። ንዅሎም ጠንቅታት ጨና ኣብ ረሃጽ
ዝፍጠሮ ዝትፈላለዩ ባእታት’ዮም ዝፈጥሮም። እንጥቀመሎም
መከላኸሊ ድማ ንመጠን ረሃጽ ዘወግድ እምበር ጠቕላላ
ዘጥፍእ ኣይኰነን። ገለ ገለ ኣገባባት ምክልኻል ድማ እዞም
ዝስዕቡ’ዮም፥
1. ጸረ ረሃጽ ተጠቐም፥
ኣብዚ ሎሚ እዋን መብዛሕትና ጥዑም ጨና ክህልወና ኣብ
ትሽትሽና ዴድሮናት ንጥቀም ኢና። ዴድሮናት ንሕማቅ ጨና
ከጥፍኣልና ይኽእል’ዩ። እንተዀነ ምሉእ ብምሉእ ረሃጽ ከም
ዘጥፍእ ጌሩ ስለ ዘይትዓየየ ካብ ምርሃጽ ኣይዓግተናን። ጸረ
ረሃጽ መድሃኒት ምስ እንጥቀም ግን ብማዕረ ንረሃጽን ንጨናን
ከጥፍኣልና ይኽእል።
2. ድሕሪ ምሕጻብ ነብስና ንውሕድ ደቃይቅ ክዳን
ኣይንከደን፥
ድሕሪ ምሕጻብና ንውሑዳት ደቃይቅ ክዳን ከይለበስና
ንጽናሕ። ብፍላይ ብውዕይ ማይ ምስ ንሕጸብ ወይ’ውን ዳህሪ
ኣብ ዘለዎ ክሊማ ንቕመጥ ምስ እንኸውን ኣገዳሲ ተግባር’ዩ።
ንኣካላትና ንኽዝሕል ዕድል ንፍጠረሉ። ኣካላትና ምስ ነቐጸ
ክዳን ንለብስ እንተዀይና፡ ድሕሪ ምሕጻብና ክፍጠር ዝኽእል
ምርሃጽ ክነውግድ ንኽእል ኢና።
3. ጸጉሪ ትሽትሽና ንቝረጽ
ጸጉሪ ጠሊ ናይ ምሓዝ ተኽእሉኡ
ልዑል’ዩ። ጸጉሪ ትሽትሽና’ውን ልክዕ
ከም ኵሎም ጸጉሪ’ዩ። ስለዚ ረሃጽ
ካብ ትሽትሽና ብብዝሒ ምስ ዝወርር
ጸጉሪ ትሽትሽና ምእላይ ኣገዳሲ’ዩ።
ጨና ኣብ ምውጋድ’ውን ምእላይ
ጸጉሪ ሓጋዚ’ዩ። ምእላይ ጸጉሪ
ትሽትሽ ብዙሕ ረሃጽ ንኸይፈሪ ኣዝዩ
ኣገዳሲ’ዩ። ብዙሕ ረሃጽ ተዘይፈርዩ
ድማ ጨና ምህላው ዘለዎ ተኽእሎ
ውሑድ’ዩ።
4. ንረሃጽ ደረኽቲ መግብታት
ነወግድ
እንበልዖ መግቢ ንመጠን እንርህጾ መቸም ጸላዊ
ምዃኑ ኣይጠፍኣኩምን’ዩ። በዚ መሰረት ገለገለ መግቢ
ብዙሕ ረሃጽ ክንነዝዕ ዝድርኹ’ዮም። ነዞም መግብታት
ብምውጋድ ወይ ብምውሓድ መጠን ረሃጽ ብኡ ኣቢሉ
ድማ ጨና ትሽትሽ ክንቆጻጸሮ ወይ ክነውግዶ ንኽእል
ኢና። ዝያዳ ዘርህጹ መግብታት፥ ዝተመሰርሐ መግቢ፡
ኣልኮል፡ ልዑል ትሕዝቶ ስብሒ ዘለዎ መግብታት፡ ካፊን፡
ጀላቶ ወዘተ.
5. ረሃጽ ዘወግዱ መግብታት
ከም ኣብ ቊጽሪ ኣርባዕተ ዝተገልጹ ብብዝሒ ክንርህጽ
ዝገብሩ መግብታት ብኣንጻሩ ድማ ውሑድ ረሃጽ
ክነውጽእ ዝሕግዙ መግብታት ኣለው። እዞም መግብታት
ን ስርዓተ ምሕቃቅ ኣካላት ዘየህልኹ ብምዃኖም ንመጠን
እንርህጾ ዝቆጻጸርዎ። እዞም መግብታት፥ ማይ፡ ልዑል
ትሕዝቶ ካልስዩም ዘለዎ መግብታት፡ ባናና፡ ኣሕምልትን
ፍሩታታትን ኦሊቭ ኦይል፡ ቀጠልያ ሻሂ፡ ምቁር ድንሽ
ወዘተ.
6. ሃይድረይት ንኹን፥
ብዝሒ ዘለዎ ማይ ብምስታይ ከምእ’ውን ብዙሑ
ትሕዝቶ ማይ ዘለዎ መግብታት ብምምጋብ መጠን ምቆት
ኣካላትን ብምቊጽጻር ኣካላትና ነዝሕል። እዚ ምግባር
ትሽትሽና መጠኑ ዝሓለፈ ረሃጽ ንኸይነዝዕ ከኽእሎ እዩ።
7. ንፋስ ዝእትዉ ክዳውንቲ ንከደን
ኣካላትና ጠቢቆም ዝሕዝዎ ክዳውንቲ ምኽዳን ዝያዳ
ክንርህጽ ዝገብሩ’ዮም። ስለዚ ኣካላትና ንፋስ ረኺቡ ምቆት
ኣካላትና ክቆጻጸር ንፋስ ዝእትው
ክዳውንቲ ንከደን።
8. ምትካኽ ሽጋራ ነወግድ
ኣብ ሽጋራ ዝርከብ ኒኮቲን ልክዕ
ከም ካፊን መጠን ምቆት ኣካላትና
ዘበርኽን ልብና ብፍጥነት ክትወቅዕ
ዝገብርን’ዩ። እዚ ድማ ንጽቅታት
ረሃጽ ኣካላትና ዝያዳ ከም ዝሰርሕ
ይገብሮም። ብብዝሒ ከይንርህጽ
ሽጋራ ምትካኽ ነውግድ። ልዕሊ
ዅሉ ጨና ትሽትሽ ክነወግድ ግን
ኣካላትና ብጽሬት ንሓዝ።