refugee numbers

Germany records big fall in refugee numbers | ጀርመን፡ ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ይስዕርር ኣሎ

Germany records big fall in refugee numbers ጀርመን፡ ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት
ይስዕርር ኣሎ

ክልተ ኣባላት ኤስ.ከይ ዝበሃል ናይ
ብሕቲ ትካል ጸጥታ ጀርመን፡ ንሓደ
ኣልጀርያዊ ስደተኛ ኣብ መዕቆቢ
ስደተኛታት እናጋፍዑን እናዘለፉን
እንከለዉ ዘርኢ ኣብ ዩትዩብ ዝተዘርግሐ
ቪድዮ፡ ኣካል ናይቲ ኣብ ጀርመን ኣብ
ልዕሊ ስደተኛታት በብእዋኑ እናዓበየ
ዝመጽእ ዘሎ ጽልኢ ከም ዝኾነ ፕረስ
ቲቪ ሓቢራ።
እቲ ኣብ ኢንተርነት ተዘርጊሑ ዘሎ
ሓጺር ፊልም፡ ክልተ ኣባላት ጸጥታ
ጀርመን ንሓደ ኣልጀርያዊ መንእሰይ
ብኸቢድ ድሕሪ ምጭፍጫፍ ኣብ
መሬት ኣውዲቖም “ኣንታ እንስሳ ናብ
ዓድኻ ተመለስ፣ ኣብ ጀርመን ንዓኻ
ዝኸውን ቦታ የለን” ብምባል እናጸረፍዎ
ዘርኢ’ዩ።
ማዕከናት ዜና ብወገነን እዚ ኣብ ሓንቲ
ምዕብልቲ ምዃናን ብመሰላት ደቂ
ኣዳም ከም እትጣበቕን እትገልጽ ሃገር
ዝፍጸም ዘሎ ኢሰብኣዊ ተግባራት፡ ካብ’ቲ
ብኣመሪካውያን ኣብ ቤት ማእሰርቲ
ጓንታናሞን ኣቡቑረብን ዝፍጸም ግፍዕን
ቅትለትን ዘይፍለ ኣሰቃቒ ምዃኑ ኮኒነን።
ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ዞባ ባቫርያ- ጀርመን በቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት
ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕን ኣድልዎን ብምእማን፡
ፈጸምቲ ናይቲ ግፍዒ ናብ ፍርዲ ከም
ዘቕርቦም ቃል ኣትዩ ኣሎ።
ኣብ ኩለን መዓስከራት ስደተኛታት
ጀርመን ኣሰቃቒ ኣተሓሕዛ ዝካየደለን
ናይ መቕጻዕቲ ሸላታት ከም ዘለዋን
ኣብ ልዕሊ’ቶም ፖለቲካዊ ዑቕባ
ዝሓቱ ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ዓይነታት
ምጉብዕባዕን ምስርጣይን ከም ዝካየድን
ድማ ፕረስ ቲቪ ከተረጋግጽ ከምዝኸኣለት
ኣገንዚባ።
እሱራት ንመዓልታት ኣእዳዎምን
ኣእጋሮምን ተኣሲሮም ከም ዝሳቐዩን
ኩነታት ጥዕና ብዙሓት ስደተኛታት’ውን
ኣብ ሕማቕ ከም ዘሎን ሓደ ኣባል
ብሕታዊ ትካል ጸጥታ ከተማ ኢሰን ዝነበረ
ንማዕከናት ዜና ጀርመን ምሕባሩ’ውን
ይፍለጥ።
ምስ’ዚ ብዝተኣሳሳር፡ “እቲ ብኽልተ
ኣባላት ፖሊስ ጀርመን ኣብ ልዕሊ ሓደ
ኦሪ ጋሉህ ዝተባህለ ጸሊም ኣፍሪቃዊ
ስደተኛ ዝተፈጸመ ቅትለት ብጌጋ
ዝተፈጸመ’ዩ” ክብል መንግስቲ ጀርመን
ይቕሬታ ሓቲቱ ኣሎ።