Germany - latest news

Germany – latest news | ጀርመን፡ ዘይተፈንጀረ ቦምብ ኣሽሓት የመዛብል

Germany – latest news | ጀርመን፡ ዘይተፈንጀረ ቦምብ ኣሽሓት የመዛብል

ኣብ ጀርመን ኣብ እዋን ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝተደርበየ ዘይተፈንጀረ ቦምብ ድሕሪ ምርካቡ ብውሕዱ 14 ሽሕ ነበርቲ ኣባይቶም ገዲፎም ክግዕዙ ከምዝተገደዱ ተገሊጹ። ብመሰረት ቢ. ብሪጣንያ ከምዝተደርበየ ዝግለጽ ዘሎ ቦምብ ክልተ 20 ኩንታል ዝምዘን ክብደት ዘለዎ ኮይኑ፡ ናብ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ’ዩ ኣብ ከባቢ ሃኖቨር ኣብ እትርከብ ‘ሲልዘ’ ዝተባህለት ንእሽቶ ከተማ ተረኺቡ። እቲ ቦምብ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ከምዘሎ ዝተገንዘቡ ሰበስልጣን’ታ ሃገር፡ ብቕጽበት 570 ኣባላት ፖሊስን መጥፋእቲ ሓዊን ናብታ ከተማ ብምልኣኽ ንነበርቲ ካብ ድቃሶም እናኣተንስኡ ናብ ካልእ ዉሑስ ዝበልዎ ርሑቕ ከባቢ ከግዕዝዎም ሓዲሮም። ኣብ መወዳእታ ድማ ክኢላታት ነቲ ቦምብ ብዘይ ዝኾነ ሓደጋ ከምክንዎ ክኢሎም። ጸብጻባት ከምዝሕብርዎ፡ ሓይልታት ኪዳን ካብ 1940 ክሳብ 1944 ብጠቕላላ 2. ሚልዮን ኩንታል) ቦምብ ኣብ ልዕሊ ጀርመን ደርብዮም። ሓያለ ካብኡ ከይተፈንጀረ ስለ ዝተረፈ፡ ሎሚ ነታ ሃገር ከቢድ ብድሆ ኮይኑዋ ይርከብ። ብመሰረት’ቶም ጸብጻባት፡ ኣብ ጀርመን ከይተፈንጀረ ኣብ ባይታ ተቐቢሩ ዝተረፈ ቦምብ ዳርጋ ሰሙናዊ ይርከብ ኣሎ። ኣብ ዓመት ከኣ ብማእከላይ ገምጋም 20 ሽሕ ኩንታል ዘይተፈንጀረ ቦምብ ይእከብ። ኣብ 2010 ኣብ ምምካን ሓደ ዘይተፈንጀረ ቦምብ ተዋፊሮም ዝነበሩ ሰለስተ ክኢላታት ጀርመንብዘጋጠሞም ሓደጋ ምፍንጃር’ውን ህይወቶም ስኢኖም ኔሮም። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ 2011 ኣብ ሓደ ፈለግ’ታ ሃገር ክልተ ዘይተፈንጀሩ ቦምባታት ድሕሪ ምርካቦም፡ ልዕሊ 45 ሽሕ ነበርቲ ናይ’ቲ ከባቢ ንድሕነቶም ናብ ካልእ ከባቢ ክግዕዙ ከምዝተገደዱ እቶም ጸብጻባት ወሲኾም የመልክቱ። ቢ. 7 ሚልዮን ቶን (27 ሲ፡ እቲ ብነፈርቲ