Germany allows indeterminate gender on birth register

Germany allows indeterminate gender on birth register

ጀርመን፡ ናይ ክልቲኡ ጾታታት ባህርያት
ሒዞም ንዝውለዱ ህጻናት፡ ‘ኣይ ወዲ
ኣይ ጓል’ ብዝብል ሳልሳይ ጾታ ክፍለጡ
ከምዝሓገገት ቢቢሲ ሓቢሩ።
በዚ ከኣ፡ ነቲ ጾታ ዝብል መስመር ናይ
ወረቐት ምስክር ልደት፡ ወለዲ ከይመልኡ ክገድፍዎ ተፈቒድሎም ኣሎ። እቲ ውሳነ፡
ወለዲ ናይዞም ፍሉይ ዓይነት ባህርያት ሒዞም
ዝውለዱ ህጻናት ጾታ ደቆም ንምውሳን ኣብ
ሕክምናዊ ትካላት ንዘሕልፍዎ ናይ ሸንኮለል
ግዜን ብኽነት ገንዘብን ንምውጋድ ምዃኑ
እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ።
ካብ 2,000 ዝውለዱ ህጻናት እቲ
ሓደ ናይ ክልቲኡ ጾታ ባህርያት ሒዙ
ከምዝውለድ እትፍለጥ ጀርመን፡ ነዚ ውሳነ
ክትወስድ ኣብ ኤውሮጳ ቀዳመይቲ ሃገር
ኮይና ኣላ።
ኣብታ ሃገር ቈልዓ ውልድ ምስ በለ
ጾታኡ ክምዝገብ ስለዘለዎ፡ ወለዲ ናይዞም
ዝተጠቕሱ ህጻናት ጾታ ደቆም ንምውሳን
ክቀላጠፉ ብዙሕ ጸቕጢ ከምዝጸንሖም እዩ
መርበብ ሓበሬታ ቢቢሲ ኣብ ገጻቱ ኣስፊሩ
ዘሎ።
ጾታ ሰባት ዝውስኑ ክሮሞዞምስ ዝተባህሉ
ባእታታት ኣለዉ። እዞም ህጻናት ከኣ ናይ
ክልቲኡ ጾታታት ክሮሞዞማት ሒዞም
ስለዝውለዱ እዩ እቲ ጸገም ዝፍጠር። በዚ
ከኣ፡ ኣብ ጀርመን ኣካላዊ ባህርያት ናይቶም
ህጻናት ናብ ሓደ ጾታ ከምዝዝምብል
ንምግባር ክሳብ ናይ ሕክምና መጥባሕቲ
ክካየድ ጸኒሑ።
ምስዚ ሓደሽ ሕጊ ንምቅዳው፡ እቲ ናይ
ክልተ ጾታታት መስመራት ጥራይ ዝጸንሖ
ፓስፖርት ጀርመን፡ ሳልሳይ መስመር
ክውሰኾ ምዃኑ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ
ጉዳያት’ታ ሃገር ኣፍሊጡ ኣሎ።
እዚ ሓድሽ ሕጊ ኣብቶም ዝጸንሑ
ሕጋታት መርዓ እንታይ ዓይነት ጽልዋ
ክህልዎ ምዃኑ ግን ዛጊት ኣይተነጸረን
ዘሎ።