German police warn of exploding train ticket machines

German police warn of exploding train ticket machines

ፖሊስ ጀርመን፡ ናይ ባቡራት ተጓዓዝቲ
ካብ ማሽናት ትኬት ክገዝኡ እንከለዉ፡
እተን ማሽናት ክትኮሳ ስለዝኽእላ
ኣጠቓቕምኦም ከዋሕልሉ ኣጠንቂቑ።
ፖሊስ ኣብ ሓበሬትኡ፡ እተን ማሽናት
ብሰረቕቲ እንተደኣ ተተናኺፈን ክትኮሳ
ከምዝኽእላ ብምሕባር፡
ተጓዓዝቲ ጠንቀምቀም ካብ
ምባል ክቑጠቡ ኣተሓሳሲቡ
ኣሎ።
ኣብ ማእከላይ ጀርመን
ኣብ እትርከብ ክፍለ-ሃገር ሂሰ
ዝርከቡ ገበነኛታት፡ ኣብዚ
ቀረባ እዋን ነተን ማሽናት
ነዳዲ ጋዝ ብምፍሳስን ገለ
ወገናቱ ብምፍሕፋሕን
ከፊቶም ዝተኣከበ ገንዘብ
ክወስዱ ድሕሪ ምጅማሮም
እዩ፡ ፖሊስ ነቲ መጠንቀቕታ
ዝህብ ዘሎ።
ጀርመን – ዝትኮሳ ናይ ትኬት ማሽናት?
ወሃብ ቃል ፖሊስ ከምዝሓበሮ፡ 10
ማሽናት ብዝተፈላለየ ጥበባት ተኸፊተን፡
ዝነበረን ገንዘብን ባዶ ቴክታትን ክስረቕ
እንከሎ፡ ኣብ ሽዱሽተ ካልኦት ግን እቶም
ሰረቕቲ ክሰልጦም ኣይከኣለን – ማሽናት
ምኽፋት ኣብየንኦም።
ብሰንኪ’ቲ ናይ ስርቂ ተርእዮታት፡
ፖሊስ ናይ ጸጥታ ስጉምቲታቱ ኣትሪርዎ
ከምዘሎ እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ዘይግባእ
ምትንኻፋት ወይ ጋዝ ዝተኻዕዋ ማሽን
ከምትትኮስ ስለዝተገብረት ድማ’ዩ
ንንጹሃት ተጓዓዝቲ ዘጠንቅቕ ዘሎ