German police

German police should have right to shoot refugees illegally

German police should have right to shoot refugees illegally

ፖሊስ ጀርመን፡ ነቶም ብዘይሕጋዊ መገዲ ዶብ’ታ ሃገር ጥሒሶም ዝኣትዉ ዘለዉ ስደተኛታት ንምግታእ ሓይሊ ብረት ክጥቀም መራሒት ናይ ሓደ ሰልፊ ጀርመን ፍራክ ፒትሪ ጸዊዓ ፍራክ ፒትሪ፡ ብጉዳይ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣመልኪታ ንማዕከናት ዜና’ታ ሃገር ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ “ፖሊስ ነቶም ዶብና ክሰግሩ ዝፍትኑ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምግታእ ኩሉ ዓይነት ሓይሊ እንተላይ ሓይሊ ብረት ክጥቀም ይግብኦ” ክትብል ተዛሪባ እታ መራሒት ኣማራጺ ንጀርመን” ናይ ዝተባህለ ሰልፊ ሰፊሕ ደገፍ ህዝቢ ከምዘለዋ’ዩ ዝግለጽ። ሃገር ክትመርሕ ዕድል እንተረኺባ፡ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዘየወላውል ስጉምቲ “ዶብ ዝሰግሩ ስደተኛታትብረት ጀርመናዊት ፖለቲከኛ ከምእትወስድ እውን ገሊጻ’ላ ዝሓለፈ ዓመት ኣስታት ሓደ ሚልዮን ስደተኛታት ናብ ጀርመን ከምዝኣተዉ ምንጭታት ዜና ይሕብሩ። ሓያለ ዜጋታት’ታ ሃገር እቶም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ክስጐጉን ሓደስቲ ንኸይኣትዉ ዕቱብ ስጉምቲ ክውሰድን’ዮም ዝጠልቡ ኣብ ኤውሮጳ ኣብዚ እዋን’ዚ ዝረአ ዘሎ ልዑል ዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት፡ ኣብ ልዕሊ ሓያለ ሃገራት ናይቲ ዞባ ጸቕጢ ይፈጥር ምህላዉ ይፍለጥ። ድሮ’ውን ሽወደን፡ ኖርወይን ዴንማርክን ዝርከባአን ሃገራት ሸንገን ምንቅስቓስ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምግታእ ኣብ ዶባተን ጥቡቕ ምቁጽጻር ከምዘተኣታተዋ ኣነጺረን