Gunman’s

German Gunman’s Disturbing Online Message

German Gunman’s Disturbing Online Message

ኣብዚ ቅንያት’ዚ ኣብ ጀርመን ዝተኻየደ
ሽበራዊ ስርሒት፡ ሕሉፍ የማናዊ ኣተሓሳስባ
ብዘለዎም ጥሩፋት ሃገራውያን ዝተኻየደ
ምዃኑ ተሓቢሩ።
ጥሩፋት ሃገራውያን፡ ኣብ ልዕሊ
ስደተኛታትን ሃይማኖታዊ ጉጅለታትን
ዝቐንዐ መጥቃዕትታት – ኣብ ዝሓለፈ እዋናት
ከካይዱ ምጽንሖም ዝፍለጥ እኳ እንተዀነ፡
ኣብዚ ቅንያት ዝተፈጸመ ግና ካብ ዝሓለፉ
ውሑዳት ዓመታት ንነጀው ዝበዝሑ ግዳያት
ከም ዝለከመ ተፈሊጡ ኣሎ።
ሃናው ኣብ ዝተባህለት ከተማ በይኑ
ዝተዋፈረ ዕጡቕ ኣብ ዘካየዶ ናይ ምቕታል
ስርሒት፡ ኣብ ክልተ እንዳ ሻሂ ትሽዓተ ሰባት
ክቐትል ክኢሉ። ናብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ
እውን ንኣዲኡ ቀቲሉ ህይወቱ ባዕሉ ከም
ዘሕለፋ ፖሊስ እታ ሃገር ገሊጹ።
እቲ ኣጥቃዒ ዝሃረሞ ቤት-ንግዲ፡ ሺሻ
ሽጋራ ዝስሕቡ ዓሌት ማእከላይ ምብራቕ
ዘለዎም ሰባት ዘዘውትርዎ እንዳ ሻሂ እዩ
ነይሩ።ንዝሓለፉ ዓመታት ብዝሒ ስደተኛ
ዝፈጠሮ ጽልኢ፡ ናይ ሓባር ስምዒት ዘለዎም
ጥሩፋት ሃገራውያን፡ ክንየው እቲ ብሰልፍታት
ዘርእይዎ ተቓውሞ፡ ሰብ ብምቕታል እውን
ክቱር ስምዒታት ክገልጹ ምጽንሖም
ይፍለጥ።
ስደተኛ ምቕባል ዝፈትዉ ደቂ ዓዲ
ፖለቲከኛታት፡ ከም ኣይሁድን መስሊምን ዝኣመሰሉ ጉጅለታት ሃይማኖት ዝስዕቡ
ሰባትን፡ ንሓያሎ ዓመታት ግዳያት መጥቃዕቲ
የማናውያን ኰይኖም ምጽንሖም ምንጭታት
ይሕብሩ።
ንጸብጻባት ትካላት ጸጥታ ጀርመን
ብምውካስ፡ ኣብታ ሃገር ኣስታት 12,700
ህውከት ናይ ምክያድ ዕላማ ዘለዎም ጥሩፋት
ሃገራውያን ከም ዘለዉ ምንጭታት እታ ሃገር
ይጠቕሱ።