Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum ዋንይልደም መጻኢኡ ምፍላጥ ይኣቢ

Georginio Wijnaldum ዋንይልደም መጻኢኡ ምፍላጥ ይኣቢ

መራሒት ፕሪመር ሊግ ዘላ ሊቨርፑል
ካብ ትምክሓሎም ተጻወትቲ ሓደ ዝኾነ
ዋንያልደም፡ ሓድሽ ውዕል ክፍርም
ንዝቐርበሉ ዘሎ ሕቶ ጠልጠል ምባሉ
ንደገፍቲ እታ ጋንታ ስግኣት ፈጢሩሎም።
እዚ ኣብ ቅዲ ጸወታ ጀርገን ክሎፕ
ኣገዳሲ ምዃኑ ዝንገረሉ ተጻዋታይ፡ ውዕሉ
ከሐድስ ብተደጋጋሚ ጻውዒት ክቐርበሉ
ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ።
ዋንያልደም ብዛዕባ’ዚ ኣብ ዝተሓተተሉ
“ውዕለይ ከሐድስ ኣይህወኽን’የ። ካብታ
ጋንታ ክወጽእ ኸኣ ብተመሳሳሊ” ክብል’ዩ
መሊሱ። ይኹን’ምበር እቲ ኣከፋፋሊ
ንስታድየም ኣንፊልድ ቤተይ ክብል
ገሊጹዎ’ሎ። እዚ ሆላንዳዊ ኣብ 2016 እዩ
ካብ ኒውካስል ናብ ሊቨርፑል ተጸንቢሩ።
ዋንያልደም ዝመጽእ ወርሒ ሊቨርፑል
ኣብ ካልኣይ እግሪ ግጥም ራብዓይ
ዙር ኤፍኤ ካፕ ኣንጻር ሽሪውስበርይ
ኣብ ትገጥመሉ ጸወታ ምስ ዘይህልዉ

ተጻወትቲ ሊቨርፑል’ዩ። ኣሰልጣኒ
ሊቨርፑል ጀርገን ክሎፕ ኣብዚ ኣብ
ኣንፊልድ ዝካየድ ጸወታ ብናይ ትሕቲ
23 ዓመት ተጻወትቲ’ታ ጋንታ ክጻወት
ምምራጹ ዝተፈላለዩ ክትዓት ኣለዓዒሉ
ከም ዘሎ ይግለጽ።
ክሎፕ ብዘይካ’ዚ፡ ንባዕሉ ኣብቲ
ግጥም ከም ዘይህሉ ብምግላጽ ናይ
መንእሰያት ኣሰልጣኒ’ታ ጋንታ ኔይል
ክሪችለይ ሓላፍነት ናይቲ ጸወታ ክወስድ
ረቚሑዎ’ሎ። እዚ ናይ መንእሰያት
ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ብኣስቶን ቪላ ካብ
ግጥም ካራቡኣ ካፕ ኣብ ዝተገለፈትሉ’ውን
ተመሳሳሊ መዝነት ተዋሂቡዎ ከም ዝነበረ
ይዝከር። ዋንያልደም፡ እዚ ክሎፕ ወሲድዎ
ዘሎ ስጉምቲ ቅኑዕ ምዃኑ’ዩ ዝኣምን። ንሱ
ኣብ ፕሪመር ሊግ ይኹን ኣብ ሻምፕዮንስ
ሊግ ኣድማዕነት ክህልወና እንተደኣ ኮይኑ
ዕረፍቲ የድለየና’ዩ በሃላይ’ዩ።