women talk more than men

Gene may explain why women talk more than men

Gene may explain why women talk more than men

“መን ብብዝሒ ይዛረብ? ሕቶ ንምምላስ ብዝተኻየደ መጽናዕቲ ከምዘነጽሮ፡ ብዝሒ ዘረባ፡ ምስ ህላውነት ‘ፎክስፒ2’ (foxp2) ዝተባህለ ኣብ ሓንጎል ዝርከብ ፕሮቲን ከምዝምርኮስ ይገልጽ። ካብ ኣሽሓት ዓመታት ኣትሒዙ ብዝተገብረ መጽናዕቲ፡ ደቂ-ተባዕትዮ ምስ ደቂ-ኣንስትዮ ኣወዳዲርካ ኣብ ዝርርብ ብዙሕ ዝድነቑ ኣይኰኑን። ካብ 4-5 ዝዕድሜኦም ህጻናት ኣብ ዝተገብረ መጽናዕቲ፡ ‘ፎክስፒ2’ ኣብ ደቂ-ኣንስትዮ ብኣስታት 30% ዛይዱ ከም ዝተረኽበ ይግለጽ። እዚ ከኣ፡ ነተን ደቂ-ኣንስትዮ ህጻናት ልዕሊ መዛኑአን ደቂ-ተባዕትዮ ከምዝዛረባ ይገብረን። ኣብ ዩንቨርሲቲ ሜሪላንድ ዝርከብ ተመራማሪ ሚካኤል ቦወርስ ከምዝሕብሮ፡ እዚ መጽናዕቲ’ዚ፡ ኣብ ኣዕዋፍ’ውን ተመሳሳሊ ውጽኢት ከም ዝተረኽቦ ይሕብር።ሓንቲ ጓል-ኣንስተይቲ ህጻን፡ ቅድሚ’ቲ መዘናኣ ወዲ-ተባዕታይ፡ ብድምጽን ምልክትን ክትረዳዳእ ትፍትን። ዕድመ እናወሰኸት ኣብ ትኸደሉ እዋን ድማ፡ ልዕሊ መዘናአ ወዲ-ተባዕታይ ትዛረብ። ዶክተር ሎኣን ብሪዘንዮን፡ ኣብታ “ሓንጎል ጓለንስተይቲ’’ እትብል መጽሓፉ፡ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብገምጋም ልዕሊ 20 ሽሕ ቃላት ንመዓልቲ ትዛረብ። እዚ፡ ምስ ወዲ-ተባዕታይ ኣነጻጺርካ ክርአ እንከሎ፡ ዳርጋ ሰለስተ ዕጽፊ ምዃኑ’ዩ። ዶክተር ሎኣንስ ቀጺላ፡ ደቂ-ኣንስትዮ ዝያዳ ደቂ-ተባዕትዮ ዝበዝሐ ናይ ሓንጎል ዋህዮታተን ንዘረባ ይውፍያ።
” ዝብል