Fire From The Clouds

Fire From The Clouds

Fire From The Clouds

ዝሓለፈ ሰሙን ዓርቢ፡ ካብ ሰማይ ሓዊ ወሪዱ፡ ኣብ ከምባታ ጠምባሮ፡ ጠምባሮ ኣብ ዝርከባ ኣርባዕተ ቀበሌታት 30 ሳዕሪ ዝርከብ ገዛውቲ ከምዘቃጸለ፡ ሓላፊ ውድብ ብልጽግና እቲ ወረዳ ሓቤሩ፡ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ጉዳይ ሰሚዑ ናብቲ ከባቢ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ፡እቲ ሓዊ ካብ ሰማይ ከምዝወረደን፡ ካብቲ ዝቃጸል ዝነበረ ገዛውቲ ኣቑሑት ንምውጻእ ዝኮነ ጸገም ከምዘይተጸገሙ ከምዝተዛረብዎ ገሊጹ።
“እቲ ገዛውቲ እናተቓጸሉ እንከሎኢ ሰብ ንብረት ከውጽእ እንትፍትን ከምዘየቃጽል፡ ነቲ ሓዊ ብማይ ከጥፍኡዎ እንትፍትኑ ግን እቲ ሓዊ መሊሱ ገዲዱ ከምዝነድድ ነጊሮምና” ኢሉ።
“ብኣንጻሩ ናብ ፈጣሪ ጸሎት እንትንገብር ግን እቲ ሓዊ ይንክይ ነይሩ” ከምዝበልዎ እውን ኣይተ ደጀኔ ገሊጹ።
እቲ ካብ ሰማይ ወሪዱ ዝተብሃለ ሓዊ ብቆርቆሮ ታኒካ ንዝተኸደኑ ገዛውቲ ብምግዳፍ ሕልፍ ሕልፍ ኢሎም ንዝነበሩ ብሳዕሪ ዝተኸደኑ ገዛውቲ ምቅጻሉ “ናይ ኣምላኽ ቁጠዐ” እዩ ዝብል እምነት ከምዘሕደረ ዝገለጸ እቲ ሓላፊ፡ ካብተን ክልተ ዝጎራበታ ቀበሌታት ወጻኢ፡ እተን ካልኦት ክለተ ግን ዝተረሓሓቓ ምኻነን ተዛሪቡ።

በቲ ኣብ ኣርባዐቲአን ከባቢ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ካብ ሰማይ ወሪዱ ዝተብሃለ ሓዊ ሽዱሽተ እንስሳ ዘቤትን ናይ ጣፍ ኩምርን ጉድኣት ከምዝበጸሖም ተገሊጹ ኣሎ።

ቅድሚ ሕጂ ብተመሳሳሊ ኣብ 2004 ዓ.ም፡ ኣብ ጎረቤት እቲ ወረዳ ካብ ሰማይ ዘኒቡ ብዝተብሃለ ሓዊ 80 ገዛውቲ ከምዝተቓጸሉን ኣብ 2009 ዓ.ም ድማ 8 ገዛውቲ ከምዝተቓጸሉን ብምዝኽኻር እቲ ኣጋጣሚ ሓደጋ እዩ ኢኢልካ ንክትሓልፎ ከምዘሸግር ሓቢሮም።