Famous Emerald Mines and Emeralds

Famous Emerald Mines and Emeralds

ብግዝፉ ተወዳዳሪ ዝተሳእኖ ካብ ብራዚል ናብ ኣመሪካ ዝተሰጋገረ ሓምላይ ኣልማዝ (ኢመራልድ) ንሓያሎ ዓመታት ከሰሓሕብ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ብውሳኔ ቤት ፍርዲ ኣብ መዓለቦ ክበጽሕ መጎተ ክጅመር ቤት ፍርዲ ከተማ ሎስ ኣንጅለስ ኣፍሊጡ። እቲ ልዕሊ 380 ኪሎ ዝምዘን ኢመራልድ በዓል 180 ሽሕ ካራት ኰይኑ ናይ 372 ሚልዮን ዶላር ዋጋ ከም ዝህልዎ ይግመት። ክንድኡ ዝግዝፉ ክቡር እምኒ ካብ ብራዚል ብዘይ ፍቓድ መንግስቲ ከመይ ኢሉ ከም ዝወጸን፡ መንግስታዊ ፍቓድ ዘይብሉ ውልቀ ሰብ ይኹን ትካል ክንድኡ ዝኣክል ኣልማዝ ከመይ ገይሩ ክውንን ክኢሉን ዝብል ሕቶታት ክትዕ ምስ ፈጠረ፡ ነቲ ማዕድን ዝምልከት ጉዳይ ን10 ዓመት ዝኣክልተቐቢሩ እዩ ጸኒሑ። ብራዚል እቲ ማዕድን ሃብቲ ሃገር ከም ዝዀነ ብምግላጽ፡ ናብ ዓዲ ክምለስ ዘቕረበቶ ጠለብ ተሰማዕነት ኣይረኸበን።