Foreclosure

Facing Foreclosure And Eviction

Facing Foreclosure And Eviction
ኣብ ቺካጎ – ሕ.መ.ኣመሪካ ዝነብር
ሰብኣይ ኣብ ጎሓፍ ተደርብያ ብዝጸንሓቶ
ትኬት ሎተሪ ወናኒ ሚልዮናት ዶላር
ክኸውን በቒዑ። ሪካርዶ ክረዞ ነታ ሎተሪ
ኣብ ናይ ገዛኡ ጓሓፍ ብወዝቢ ከምዝረኸባ
ይዛረብ። እታ ኣሰር ተደርብያ ዝነበረት
ወረቐት፡ ኣስታት ሓሙሽተ ሚልዮን
ዶላር ዝተዓወተት ትኬት ምዃና’ዩ።
ገዛኣ ተጽሪ ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ’ያ
ጉሒፋታ። “ገዛ ኣብ ዘጽርየሉ ዝነበርኩ
ኣጋጣሚ፡ ምስ ዘይጠቅም ወረቓቕቲ
ሓዊሰ’የ ነታ ሎተሪ ደርብየያ ነይረ፣ ናትካ
እንተይሉዎ’ስ ባዕሉ’ዩ ዝመጽኣካ” ትብል
ብታሕጓስ ተፈንጪሓ።
ሪካርዶ፡ ኣብቲ በዓልቲ ቤቱ ዝጎሓፈቶ
ቀንጠ-መንጢ ዝጠቅም ጽሑፍ ከይህሉ
ብምባል’ዩ ነቲ ወረቓቕቲ ሓደ ብሓደካብ መአከቢ ጓሓፍ ኣልዒሉ ዘጻርዮ
ነይሩ። ኣጋጣሚ፡ መዓልታ ዘይወደቐት
ሎተሪ ብዝረኸበ ድማ ከይተገደሰ ኣብ
ጅባኡ ሓዛ። ንእግረ መንገዱ፡ ኣብ ትካል
መምልኢ ነዳዲ ዝተለጠፈ ምልክታ ሎተሪ
ምስረኣየ ግን፡ ወያ ክትጓሓፍ ዝተሓስበት
ትኬት ዕዉታት ቁጽርታት ሒዛ ጸንሐት።
“ፈለማ ክኣምን ኣይከኣልኩን፣ ነታ ትኬት
ኣብ ኢደይ ሒዘ፡ ቀዚዘ’የ ተሪፈ።” ይብል
ንሱ። ነታ ትኬት ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ
ከምዘቑረጻ ድማ ይዝክር።
እንተኾነ ነታ መጻኢኡን መጻኢ
ስድራቤቱን ዝቐየረት ትኬት ከም ዋዛ ምስ
ወረቓቕቲ ምስደርበያ፡ ብኡ ኣቢሉ ረሲዑዋ
ምንባሩ ይዛረብ። ወናኒ ሚልዮናት ዶላር
ብምዃኑ ስምዒቱ ክገልጽ እንከሎ፡ “ጎርዞ
ጓልና ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ስለዝሞተትናን
ብስእነስት ስራሕ ስለዝተጎዳእናን፡ ጓሂ
ምውጻእ ኣብዩና’ዩ ጸኒሑ። ሕጂ ግን ኩሉ
ናብ ሓጎስ ተቐይሩ፡ እታ ብህይወት ዘየላ
ጓልና ኣብ ሓጎስና ዘይምጽንባራ ግን ቅሩብ
ይስመዓና” ኢሉ።
እታ ብሓንሳብ ካብ ድርብ ሽግር
ዝተገላልገት ስድራ መደበሲኣ
ከምዝረኸበትን ዝተረፈ ግዜ ብሓጎስ
ክተሕልፎ ከምዝኾነትን ሪካርዶ ይሕብር።