Seminar

Eritrean Seminar ኣብ ህልው ኩነታትን መጻኢ መደባትን ዘተኰረ ሰሚናራት ይካየድ ኣሎ

Eritrean Seminar ኣብ ህልው ኩነታትን መጻኢ መደባትን ዘተኰረ ሰሚናራት ይካየድ ኣሎ

ኣብ ህልው ኩነታት፡ ኣብ ዕድላትን ብድሆታትን ከምኡ’ውን ኣብ መደባት ስራሕ 2020ን ኪንዮኡን ዘተኰረ እዋናዊ ሰሚናራት፡ ብላዕለዎት ሓለፍቲ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን፡ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሃገርና ይካየድ ኣሎ። እዚ ቍጠባዊ፡ ፖለቲካዊ፡ ባህላዊ፡ ድሕነታዊ፡ ዲፕሎማስያውን ካልኦትን መደባት ብመንጽር ዘለዉ ዕድላትን ብድሆታትን ንምድህሳስን መጻኢ ኣንፈቶም ንምእማትን ዝዓለመ ሰሚናራት፡ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሓጐስ ገብረሂወት ብ4 መጋቢት ኣብ ባጽዕ፡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ድማ ትማሊ 5 መጋቢት ኣብ ኣስመራ፡ ንላዕለዎት ሰብ-መዚ ትካላት መንግስትን ግንባርን ከምኡ’ውን ንኣዘዝቲ ሰራዊት ብዝሃብዎ መግለጺ እዩ ተጀሚሩ ዘሎ። ኣካየድቲ ሰሚናር፡ ሰላም፡ ፖለቲካዊ ርግኣትን ውሽጣዊ ጸጥታን ሃገርና ምዕቃብን ምድልዳልን፡ ሓድነትን ስኒትን ህዝብና ምዕቃብን ምዅስኳስን፡ ብሉጽ ክብርታት ሕብረተሰብናን ሰውራናን ምዅላዕን ነውርታት ምቅላስን ምድኻምን፡ ሕግን ስርዓትን ምጽናዕ፡ ተሳትፎ፡ ኣፍራይነትን መሃዝነትን ዜጋታት ኣውራ ድማ ናይ መንእሰያት ምሕያል፡ ካብ ቀንዲ ፖለቲካዊ መደባት 2020 ምዃኖም ብምሕባር፡ ነዚ መሰረት ዝገበረን ምሕያል ንቕሓት፡ ውዳበን ሞያዊ ዕጥቅን ዝዓንደ-ማእከሉን ንጥፈታት ክሰላሰል ምዃኑ ብሰፊሑ ገሊጾም። ንውሽጣዊ ዕድላት ብዝምልከት፡ ሰላምናን ስኒትናን መሰረት ልምዓትናን ክብረትናን ስለዝኾነ – ቀጻሊ ክንናብዮ፡ ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ወገናውን ትሕተሃገራውን ኣተሓሳስባታት ንምዝራእን ምክፍፋል ንምፍጣርን ብግዳም ይኹን ብውሽጢ ንዝግበር ኩሉ ፈተነታት፡ ብመንፈስ ዜሮ-ተጻዋርነት ብቐጻሊ ክንምክቶ ከምዘድሊ ኣገንዚቦም። ዝሓለፈ ፈታኒ መድረኻት ዘስገረ፡ ሃገራውነት፡ ጽንዓት፡ ውዳበ፡ ሞያን ትምህርቲን ኣብ ውሽጢን ወጻኢን ናይ ዝርከብ ህዝብና፡ ከምኡ’ውን ህዝባዊ ግንባርን መንግስቲ ኤርትራን ዝውንንዎን መሰረት ዓወታትና ዝኾነን – ንጹር ራእዪ፡ ቅኑዕ ፖሊሲታት፡ ናጽነት መስመር፡ ነብሰ-ምትእምማንን ርግኣት መንፈስን ከምዝዀነ ድሕሪ ምዝርዛር ከኣ፡ ብቐጻሊ ክንኵስኵሶ ከምዝግባእ ኣብ ህልው ኩነታትን መጻኢ መደባትን ዘተኰረ ሰሚናራት ይካየድ ኣሎ ኣስሚሮምሉ። ንልምዓታዊ መደባት ብዝምልከት፡ እቲ ዕላማ – ምርግጋጽ ቁጠባዊ ዕብየት፡ ማሕበራዊ ፍትሒ፡ መሰረታዊ ማሕበራውን ባህላውን ኣገልግሎታት፡ ድምር ውጽኢት ድማ ምምሕያሽ ዓይነት ህይወት ዜጋታት ከምዝኾነ ብምሕባር፡ ነዚ ንምስማር ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብ፡ ምዂስኳስ ዲሲፕሊን ስራሕን ምሕደራን፡ ትሕተቅርጺ፡ መንበሪ ኣባይቲ፡ ምፍራይን ኣፍራይነትን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ምቅላል ጸገማት መነባብሮ ወፍሪ ክግበር ምዃኑ ኣረዲኦም። እቶም ሓለፍቲ ብተወሳኺ፡ ድሕሪ ምኽታም “ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን” ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዕኡ ስዒቡ ዝመጸ ዞባዊ ምትሕብባርን ሽርክነትን፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ዓቢ ዕድል ተኸሲቱ ከምዘሎ፡ ማዕረ ማዕሪኡ’ውን ውሽጣውን ግዳማውን ብድሆታት ከምዘለዉ ብምጥቃስ፡ ናብ ሓደ ማእዝን ምእንቲ ክንስጒምን ብድሆታትና ብዓወት ክንሰግሮምን፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር፡ ከባቢናን ዓለምን ዘሎ ኵነታት ብግቡእ ክንግንዘብን ናይ ሓባር መረዳእታ ክንሕዝን ከምዝግባእ ኣገንዚቦም። ከም’ቲ ኣብ ሓይሊ ድኻም ዘሎ፡ ኣብ ድኻም’ውን ሓይሊ ከምዘሎ፡ ገምጋም ሓይልን ድኻምን ዕድላትን ብድሆታትን – ትርጉም ዝህልዎን፡ ኩነታትካ ብዝግባእ ንምርዳእን መደባት ንምስራዕን ጠቓሚ ዝኸውንን ግና፡ ብመንጽር ናይ ሓደ ወገን ሓይሊን ድኻምን ጥራይ ዘይኮነ፡ ምስ ናይ ተጻባኢ ወይ ተወዳዳሪ ኩነት’ውን ምስ ዝምዘን ምዃኑ ብምምልካት፡ ሓይልናን ድኻምናን፡ ዕድላትናን ብድሆታትናን ብግቡእ ኣለሊና – ብሩህ መጻኢ ሃገር ንምውሓስ፡ ብዕቱብ ተታሒዙ ይስራሓሉ ከምዘሎ ገሊጾም። ብዛዕባ መደባት ዞባዊ ምትሕብባርን ሽርክነትን ከምኡ’ውን ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ ሰፊሕ መብርሂ ዝሃቡ እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ፡ ምስ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ህዋህው ሰላም ምዕቃብን ምድልድልን፡ ሰላምን ምርግጋእን፡ ሓባራዊ ልምዓት ዝዕላማኡ ዞባዊ ምትሕብባር ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ምምስራት፡ ዝምድናን ምትሕግጋዝን ምስ ፈተውትን መሻርኽትን ምሕያል፡ ተጻብኦን ስግኣታትን ምምካትን ምፍሻልን ዘጠቓልል መደባት፡ ኣብ 2020 ዝግባእ ኣቓልቦ ተዋሂብዎ ሰፊሕ ምንቅስቓስ ክካየደሉ ምዃኑን ተጀማሚሩ ከምዘሎን ገሊጾም። ኣብ ኩሉ መደባትና፡ ተሳትፎ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን ዝነብር ህዝብና ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ሃገራዊ መደባት 2020 ብኣድማዕነት ተግቢርና ናብ ዝበረኸን ዝጠጠሐን ደረጃ ንኽንበጽሕ፡ ኩለን ትካላት ሃገር፣ ካድረታትን ኣባላትን ህግደፍን መላእ ህዝብናን እጃሞም ብዝለዓለ ደረጃ ከበርክቱ ኣዘኻኺሮም። ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ፡ መብርሂ ዝደለዩሉ ሕቶታት ኣቕሪቦም። እቲ ቀንዲ ካብኡ፦ ንመስርሕ ምዕዳል መሬት ጤሳ፡ ጉዳይ ህንጻን ናውቲ ህንጻን፡ ሕጽረት ማይን መድሃኒትን ካልእ ኣገልግሎታትን፡ ምሕብሓብ ተታሊሎም ካብ ሃገር ዝወጹ መንእሰያት፡ ምብርባር ፋብሪካታት ብሓፈሻ ኣብ ምልፋዕ ቈርበት ዝነጥፋ ድማ ብፍላይ፡ ዜናውን ባህላውን ንጥፈታት ንምሕያል ዝተታሕዙ መደባት፡ ኣድላይነት ምሃብ ግቡእ ሓበሬታ ኣብ እዋኑ፡ መስርሕ እታው ንምዕዛዝ ብዛዕባ ዘሎ መደባት፡ ኩነታት ዝምድና ኤርትራን ኣመሪካን፡ ከምኡ’ውን ንስርዓተ-ደሞዝ ዝምልከት ነይሩ። መብርሂን ምላሽን ድማ ተዋሂብዎ። እዚ እዋናዊ ሰሚናራት፡ ኣብ ዝቕጽል መዓልታት – ኣብ ከረን፡ መንደፈራ፡ ዓሰብን ባረንቱን ክቕጽል እዩ። ብዘይካ’ዚ፡ ብሚኒስተራት፡ ኣወሃሃድቲ ግንባራት መኸተ፡ ኣመሓደርትን ካልኦት ሓለፍቲን ዝምራሕ ሰሚናራት፡ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ መላእ ሃገር ክካየድ እዩ።