News

Eritrean News | ቤት-ትምህርቲ ‘ኣስመራ ሓፈሻዊ’ ተመሃሮ ሸሊማ

Eritrean News | ቤት-ትምህርቲ ‘ኣስመራ ሓፈሻዊ’ ተመሃሮ ሸሊማ

ኣብ ከተማ ኣስመራ – ንኡስ ዞባ
ፓራዲዞ እትርከብ ቤት-ትምህርቲ 2ይ
ደረጃ ኣስመራ ሓፈሻዊ፡ ኣብ ሃገራዊ
መልቀቒ ፈተና 12 ክፍሊ – ማትሪክ፡
ናይ ዓመተ 2018/2019 ልዑል
ነጥቢ ዘምጽኡ ተመሃሮኣ፡ ብ2 ለካቲት
ሸሊማ።
እቶም ንሽልማት ዝበቕዑ ተመሃሮ፡
ካብ 3.2 ክሳብ ምሉእ 4 ነጥቢ ዘምጽኡ
5 ደቀንስትዮ ዝርከባኦም 19 እዮም።
ርእሰ-መምህር ናይታ ቤት-ትምህርቲ
መምህር ሰመረ ገብረልኡል፡ እቲ
ዕላማ – ንጻዕሪ ተሸለምቲ ብምትብባዕን
ኣፍልጦ ብምሃብን፡ ኣብቶም ካልኦት
ቅዱስ ቅንኢ ንምፍጣር ምዃኑ
ብምሕባር፡ ተመሃሮ ብዘመዝገብዎ
ዓወት ከይተዛነዩ ጻዕሮም ኣሐዪሎም
ኣብ ዝቕጽል ናይ ኮለጅ ትምህርቶም
ዕዉታት ክኾኑ ተላብዩ።
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ዞባ ማእከል፡ ሓላፊ ኣሃዱ 2ይ ደረጃ
መምህር ዮሃንስ ሰለሞን፡ እቲ ሽልማት
ንሰለስተ ኣካላት – ማለት ንተሸለምቲ፡
ኣብ ቤት-ትምህርቲ ዋርሳይ ይከኣሎ
ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ንዝከታተሉ
ዘለዉን፡ ንተመሃሮ 11 ክፍሊን ዝጠምር
ምዃኑ ገሊጹ።ኣቐዲመን፡ ኣብያተ-ትምህርቲ
ካልኣይ ደረጃ ባርካን ሰማእታትን፡
ተመሳሳሊ ሽልማት ከምዝዓደላ
ይዝከር።