Eritrean Gir

Eritrean Girl ኣወዳት ከይተጠወቑ እዮም ዝናዘዙ

Eritrean Girl ኣወዳት ከይተጠወቑ እዮም ዝናዘዙ

ወላ’ኳ ኩላቶም ክብሎም እንተ ዘይደፈርኩ ኣወዳት ነዚኣ ተራኽቢያ፣ ነቲኣ ከም’ዚ ገይረያ እናበሉ ምስ ኣዕሩኽቶም የዕልሉ እዮም። ገሊኣቶም ድማ ከብዶም ዝረገጾም ዘይብሎም’ዮም ዝናዘዙ ይበሃል እዩ’ሞ፡ ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉዶ ሓበሬታ ምሃብኩምኒ። ደላይት ሓበሬታ ካብ ባጽዕ ሓባራዊ (generalize) ገይርክዮ ኣለኺ’ሞ፡ ንሕና ግና ብዛዕባ’ቶም ከምኡ ዝበለ ባህሪ ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ክንዛረብ። መብዛሕትኡ እዋን እቲ ምስ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ደቂ ኣስትዮ “ርክብ ገይረ” ኢሉ ንሰባት ክነግር ዘይሓንኽ ሰብ፡ ትሑት ነብሰ ክብሪ ዘለዎ፡ ብኻልእ ኣዘራርባ ነብሰ ምትሓት ዝስመዖ ሰብ’ዩ ኣብ ዝብል ሓሳብ ይሰማምዑ ግዱሳት ናይ’ዚ ኣርእስቲ። ነቲ ዝስመዖ ነብስኻ ናይ ምትሓት ጸገም ንምሽፋን ድማ፡ “ሚዛን ኣለዋ” ወይ “ተደላይት እያ” ኢሉ ምስ ዝሓሰባ ጓል ኣንስተይ’ቲ ስጋዊ ርክብ ከም ዝፈጸመ ብምዕላል “እዚ ወዲ ወይ ሰብኣይ ደቀንስትዮ ይፈትወኦ እየን፡ ንዝደለያ ጓል ሕራይ ከብል ኣይጽገምን እዩ፡ ተደላዪ ሰብ እዩ፡ ሰብኣይ እዩ . ዝበለጸ ምዃኑ ከርኢ ስለ ዝደልን እዩ ይብሉ። ኣብ ገለ ገለ ሰባት ድማ ካብ ዘይብሱል ኣተሓሳስባ (immaturity) ከም ዝዀነ ይዛረቡ። ብፍላይ ኣብ ቅድሚ ኣዕሩኽቱ፡ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ካልኦት ሰባት ንፉዕን ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎን ኰይኑ ክረአ ይደሊ። ገለ’ውን ርክብ ግብረ ስጋ ፈጺሞም ከም ዘይፈልጡ ክስመዓሎም ኣይደልዩን። ብኣዕሩኽቶም ከም ዘይሰብኣይ ክውሰዱ ስለ ዝኽእሉ፡ ብኣፎም ከም ዝፈጸምዎ ክነግሩ ይደልዩ። ነዚ ክነግሩ እንተ ዀይኖም ድማ ሓንቲ ምልክዕቲ ወይ እውን ብዙሓት ሰባትይጥምትዋ እዮም ኢሎም ዝሓሰብዋ ጓል ብምርቋሕ – ከይገበሩዎ – ከም’ዚ ፈጺምና ይብሉ። ከምኡ ዓይነት ርክብ ኣብ ኣደባባይ ስለ ዘይፍጸም ድማ ምስክር ንኸምጽኡ ዝሓቶም ሰብ የለን። ገሊኣቶም እውን ንሓንቲ ጓል ይሓትዋ’ሞ፡ ምስ ዘይሰልጦም ተረፍ ሕርቃኖም ባህ ኣይበሎ ክጥቅንዋ ይጓየዩ። ኣብ ገለ እዋን በዲላቶም እንተ ነይራ እውን ሕነኦም ንኽፈድዩ ዘይገበሩዎ ክዛረቡ ወይ ከዕልሉ ይኽእሉ እዮም ይብሉ ክኢላታት። ፍልጥቲ ወይ ብዓልቲ ዝና ምስ ዝዀነት ሰብ ርክብ ከም ዝፈጸሙ እንተ ኣዕሊሎም፡ ንሳቶም’ውን ዝና ዘጥረዩ ዝመስሎም እውን ኣለዉ። በዚ ኰነ በቲ ናይ ገዛእ ርእሶም ጸገማት ንምሽፋን ዝፈጥርዎ ወረ ከም ዝዀነ ብዙሓት ሞያውያን ዝሰማምዑሉ እዩ። ምኽንያቱ ምስ ዝዀነት ትኹን ጓል ርክብ ከም ዝፈጸምካ ምሕባር ንበሃሊኡ ዝዀነ ረብሓ ስለ ዘይህብ። ግዱሳት ናይ’ዚ ኣርእስቲ ካልኦት ምኽንያታት እውን የቕርቡ’ዮም። ብዙሓት ሰባት ስጋዊ ርክብ ምፍጻም ከም ሰቦም ከም ዘስርዖም እዮም ዝቖጽርዎ። “ኣነ ሰብኣይ እየ” ዝብል ሓበን ይስመዖም። እዚ ምስ ዘይኰነሎም፡ እቲ ኣብ ኣእምሮኦም ዝሰርጽ (ብቑዕ ወይ ተደላዪ ናይ ዘይምዃን ስምዒት) ሰባት ንኸይፈልጡሎም ኣቐዲሞም ንኸእምኑ ሃለፍለፍ ይብሉ። እዚ ባህሪ እዚ ምስ ርክብ ኣንጻር ጾታ ጥራይ ዝተኣሳሰር ከም ዘይኰነ ዝሕብሩ እውን ኣለዉ። ባህሪ ደቂ ሰብ ከምኡ ስለ ዝዀነ፡ ወላ’ውን ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ርክባት፡ ጎዶሎታቶም ንምሽፋን መዋጽኢ መንገዲ ከናድዩ ይደልዩ። ንኣብነት ፈራሕ፡ ሰብ ምስክር ኣብ ዘይብሉ ብሓሶት ንሓደ ተባዕ ሰብ ኣፍሪሐዮ ወይ ዳር ትርኢት ኣርእየዮ እንተ በለ፡ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ፍርሑ ንኽሽፍን “ኣነ ተባዕ’የ” እዩ ዝብል ዘሎ። ብሓፈሻ ይኹን ኣይኹን፡ ኣብ ሕብረተሰብናን ልምድናን ከምኡ ኢልካ ምዝራብ ነውሪ እዩ። ብመንጽር እቶም ንሕና ከም ነውርታት እንብሎም ክረአ ከሎ ድማ ዘሕፍር ክስተት’ዩ። እቲ ከምኡ ዝብል ሰብ እውን ነውሪ ምዃኑ ስለ ዘይፈልጥ ዘይኰነስ፡ ዝያዳ እቲ ነውሪ ናይ ገዛእ ርእሱ ጸገማት ክሽፍን ስለ ዝመርጽ እዩ። ስለ’ዚ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘረ ሓሳባት ኣብ’ቲ “’ሰብኣይ’ ክበሃሉ ስለ ዝደልዩ” ዝብል ክጠቓለል ዝኽእል ይመስለና።
..
” ማዕረ ሰቡ ወይ ከኣ