7-year-old Drive

Drunk 41-year-old Australian Lets 7-year-old Drive Him Home

Drunk 41-year-old Australian Lets 7-year-old Drive Him Home

ኣብ ጎልድ ኮስት ናይ ኣውስትራልያ፡ ወዲ ሸውዓተ ዓመት ህጻን ንሓደ ሰኽራም ሰብኣይ ብመኪና ሒዝዎ እናኸደ ብፖሊስ ትራፊክ ከምእተታሕዘ ስካይኒውስ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ሓቢሩ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ፡ እታ መብራህቲ ኣጥፊኣ እትጓዓዝ ዝነበረት መኪና ሰዓት ሰለስተ ናይ ለይቲ እቲ ቈልዓ እናዘወራ፡ እቲ ወዲ 41 ዓመት ሰኽራም ድማ ኣብ ናይ ተጓዓዝቲ መንበር ኮፍ ኢሉ እንከሎ እዮም ተታሒዞም። እቲ ሰብኣይ ብኸቢድ ናይ ትራፊክ ስታት ተኸሲሱ ፍርዱ ኣብ ምጽባይ ክርከብ እንከሎ፡ እቲ ህጻን ግን ናብ ኣዝማዱ ከምዝኸይድ ተገይሩ ኣሎ። ሚኒስተር መጓዓዝያ ክፍለ-ሃገር ኲንስላንድ ስኮት ኢመርሰን፡ በቲ ፍጻመ ኣዝዩ ከምዝሰምበደን ከምዝደንጸዎን እዩ ገሊጹ። “በዚ ዕብዳን’ዚ ነብሰይ ብምሉኡ እዩ ኣንቀጥቂጡ። ኣብ ታሪኽ መጓዓዝያና ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ተርእዮ ሰሚዐን ርእየን ኣፍይፈልጥን። ኣብዚ ዕድመ’ዚ ዝርከብ ህጻን ተሽከርካሪት ብጥንቃቐ ክመርሕ ኣእምሮኣዊ ይኹን ኣካላዊ ዓቕሚ የብሉን” ኢሉ። ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ዘይምውራዱ ዕድለኛታት ምዃኖም ድማ ገሊጹ። ህጻናት መኪና ዘዊሮም ክትርኢ ወይ ክትሰምዕ ኣዝዩ ኣቓልቦ ዘድልዮ ጉዳይ ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ኣውስትራልያዊ ሚኒስተር፡ ድሕሪ ሕጂ ዕቱብ ጥንቃቐን ስጉምትን ክውሰድ ምዃኑ ኣረጋጊጹ።