Rich

Do You Really Want to Be Rich

Do You Really Want to Be Rich

ሃብታም ክኸውን ዝጸልእ ሰብ የለን።
ሃብቲ፡ ካብ ሰብ ናብ ሰብ፡ ካብ ዓይነት
ናብ ዓይነት ይፈላለ’ዩ። ንኣብነት፡- ገንዘባዊ
ሃብቲ፡ ጥዕናዊ ሃብቲ፡ ኣእምሮኣዊ ሃብቲ
ወዘተ. ክጥቀስ ይከኣል። ክትህብትም
እንተ ደሊኻ፡ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት
ብጥንቃቐ ክትምልሶም ይግባእ።
1. ሃብቲ እንታይ’ዩ?
2. መምዘኒ ሃብቲ እንታይ’ዩ?
3. ብዛዕባ ሃብቲ እንታይ ይረኣየካ?
መብዛሕትና ሰባት ሃብቲ ምስ ክብርን
ገንዘባዊ ሓይልን ነተኣሳስሮ ኢና። ገለ
ሰባት’ውን ገንዘባዊ ሃብቲ ደሊቦም፡ ዝተረፈ
ህይወቶም ኣብ ምዝናይን ምዝንጋዕን
ከሕልፉዎ ይሕልኑ። የግዳስ፡ ክንደይ
ዝከኣል ገንዘብ ምስ እንውንን ኢና
ሃብታማት እንቚጸር? ዝብል ሕቶ’ውን
ክምለስ ኣለዎ። ነዚ እንሓስቦ ሕልሚ
ንምጭባጥ ዝሕግዘና ክኢላታት ናይዚ
ዓውዲ ዝዝርዝሩዎ ስነ-ሓሳብ ንመልከት።
ምስ ህሉው ኩነታትና ብምዝማድ ድማ፡
ከነተግብሮ ንፈትን። ኣእዛናን ኣዒንትናን
ንኽፈተን። ዕድላት መጻእትን ከየድትን
እዮም። ስለዚ፡ ኣጻብዕትና ኣብ ቃታ
ነጽንሓየን። ነዚ ቅድሚ ምግባርና ግን፡
ነቲ ክንጐዓዞ ሓሊንና ዘለና መገዲ
ሃብቲ ዘለና ኣፍልጦ ንምስፋሕ
ካብ ካልኦት ሓበሬታ ምእካብ
ኣይንዘንግዕ። ካብ ዝረኸብናየን
ሰልዲ ምውህላል ንልመድ። ልዕሊ
ዓቕምና ካብ ዝዀነ ምብታን
ወጻኢታት ምቚጣብ። ኣብ ጁባና
ዝጸንሓ ሰናቲምን ሽሩፋት ገንዘብን
እነቐምጠሉ ካሳ ኣብ ቤትና
ነዳሉ። ምስ ኣዕሩኽትና ክንዘናጋዕ
ኣብ እንምድበሉ፡ ኣብ’ታ ሓንቲ
ጁባና ኣብ’ታ ምሸት ዘይነልዕሎ
ገንዘብ ነቐምጥ። እተን እንውንነን
ገንዘብ ኣብ ዓቕንና ዝዀነ ወፍሪ
ንግበረለን። ኣካይዳና ጥንቁቕ
ክኸውን ኣለዎ። ገንዘብና ናብ
ዘርብሓና ከም ብርኪ፡ ቦንድ
ወዘተ. ምግዛእ ዝበለጸ ኣማራጺ’ዩ።
ብፍላይ ኣብ እኹል ኣፍልጦ ዘለና
ዓውዲ ገንዘብካ ምውፋር ዕዉት
ስጉምቲ’ዩ። ሰባት ድማ፡ ገንዘብ ከም ዘለና
እንተ ፈሊጦም፡ ዝተፈላለዩ ዕድላትን
መጸዋዕታታትን ከቕርቡልና እዮም። ኣብ
ዝዀነ ነገር ገንዘብ ስለ ዝሓዝና ጥራይ
ኣብ ዝዀነ ጠኒንና ምእታው ዘዋጽኣና
ኣይኰነን። እኹል መጽናዕትን ብሰብ
ሞያ ዝተደገፈን ዝተወጠነን ኣብ ስራሕና
ዕዉት ውጽኢት ዘምጽኣልና ምኽሪ ካብ
ምቕባልን፡ ሓበሬታ ካብ ምእካብን ድሕር
ክንብል የብልናን። እቲ ሃብታም ናይ
ምዃን ሕልምና ድማ፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ
ኣብ ገንዘብና ብእነርእዮ ጥንቁቕን ብሱልን
ኣተሓሕዛ፡ ምስ ግዜ ክንዓብን ሕልምና
ክዉን ክንገብርን ዘጸግም የብልናን።