Warentest Ein

Deos bei Stiftung Warentest Ein gutes Deodorant

Deos bei Stiftung Warentest Ein gutes Deodorant

ኣብ ሓደ ክለብ ለይታዊ ትልሂት ናይ ከተማ ቩርዝበርግ (ጀርመን)፡ ሓንቲ መንእሰይ ጸረ ጨና ቱሽቱሽ (ዲኦደራንት) መሲልዋ ኣብ ነብሳ በርበረ ድሕሪ ምንስናሳ፡ ኣብቲ ክለብ ንሳዕስዒት ዝመጹ ኣጋይሽ ክወጹ ከምእተገደዱ ዩ. መርበብ ሓበሬታ ገሊጹ። እታ ጓል 20 ዓመት መንእሰይ፡ ካብ ቦርሳ ናይ መሓዝኣ ነቲ ተነፊሑ ዝንጸግ በርበረ ዝሓዘ ጥርሙስ ወሲዳ ናብ ዓይኒ ምድሪ ኣምሪሓ። ኣብኡ ድማ’ዩ እቲ ኩሉ ጸገም ዝተፈጥረ። እታ መንእሰይ ነቲ ኣብቲ ጥርሙስ ተጻሒፉ ዝነበረ ሓበሬታ ከየንበበት ነቲ በርበረ ኣብ ነብሳ ክትንስንሶ ምስ ጀመረት እቲ በረበረ ናብ መላእ እቲ ህንጻ ስለዝተበተነ፡ ኩሉ ሰብክስዕል ጀሚሩ። በዚ ከኣ እቲ ክለብ ዓማዊሉ ኣውጺኡ ገዝኡ ክዓጹ ተገዲዱ። በቲ ፍጻመ ክልተ ደቀንስትዮ ዓይነን ስለዝተደፍና ናብ ሆስፒታል ተወሲደን። እታ ነቲ በርበረ ኣብ ቦርሳኣ ዝሓዘት መሓዝኣ ብፖሊስ ተሓቲታ፡ ነቲ ቀመም ንመግቢ ከምዝሓዘቶ ስለዝተረጋገጸ፡ ካብ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ናጻ ኮይና ኣላ። እንተ እታ ነጻጊት መንእሰይ ግን፡ ብሸለልትነት ክትሕተት ከምእትኽእልን ዘይትኽእልን ንምጽራይ ፖሊስ ንሕግታት ቤት ፍርዲ ኣብ ምውካስ ይርከብ። እቲ ክለብ ለይታዊ ትልሂት ከቕርቦ ብዛዕባ ዝኽእል ናይ ክሳራ ካሕሳ ክሲ ግን እቲ ምንጪ ዝሃቦ ዝኾነ ይኹን ኣመት የለን። ፒ.  ኣይ. ዝተባህለ