funeral on Harley

Dead Ohio man rides to funeral on Harley

Dead Ohio man rides to funeral on Harley

እዚ ኣብ ስእሊ እትዕዘብዎ ዘለኹም ሰብ፡ ቢሊ ስተንድሊ ዝተባህለ ኣመሪካዊ ኮይኑ፡ ወዲ 82 ዓመት ሽማግለ’ዩ። ኣብዚ ቅንያት’ዚ ብመንሽሮ ድሕሪ ሙማቱ ድማ’ዩ ብኸምዚ እትዕዘብዎ ዘለኹም ፍሉይ ኣገባብ ዝተቐብረ። ብመሰረት ጸብጻብ ‘ዳይተን ደይሊ ኒውስ’ ዝተባህለት ማዕከን ዜና፡ ምሉእ ህይወቱ ሞተር ብሽክለታ እናዘወረ ዘሕለፎ ስተንድሊ፡ ብዝነበሮ ዘይምሕር መንሽሮ ሳንቡእ ክመዉት ምዃኑ ኣቐዲሙ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ፡ ምስ ሞተ ደቁ ኣብታ ዝፈትዋ ሞተር ብሽክለታኡ ኣወጢሖም ክቐብርዎ’ዩ ተላብይዎም። ገና ከይሞተ እንከሎ ድማ ባዕሉ ንመቕበሪኡ ዝኸዉን ሰለስተ ቃጽዖ መሬት ኣብቲ በዓልቲ-ቤቱን ደቁን ዝተቐብርሉ መካነ መቓብር ዓዲጉ። ደቁ ብወገኖም፡ ብዙሕ ወጻኢታት ብምፍሳስ ምስ ሞተር ብሽክለታኡ ክሕዞ ዝኽእል ብቬትሮ ዝተሸፈነ ዓቢ ናይ ሬሳ ሳንዱቕ ኣስሪሖም ኣምጺኦምሉ። ንሱ ድማ በቲ ኣሰራርሓ እምብዛ ተደኒቑን ተሓጒሱን። ከምቲ ነብሱ ዝነገሮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ሞተ ድማ፡ ብኸምታ ለበዋኡ መሰረት ኣብ ሞተር-ብሽክለታኡ ኣወጢሖም ናብታ ዓባይ ሳንዱቕ ብምእታው፡ ኣብቲ መካነ-መቓብር ብልዕሊ መሬት ኮፍ ከምዝብል ጌረሞ። ከምዚ ኣብዚ ስእሊ እትምልከትዎ ዘለኹም፡ ስተንድሊ ብህይወት ዘሎ ክመስል ነታ ሞተር ብሽክለታኡ ተወጢሕዋ ብክልተ ኣእዳዉ’ዩ ጪቢጥዋ ዘሎ። ብዘይካ’ዚ፡ እታ ሞተር ብሽከልታ’ውን ኣብ ውሽጢ’ቲ ሳንዱቕ ደው ከምእትብል ኮይና’ያ ብታሕቲ ብብሎኒታትን ተኣሲራ። “ምስ ሞትኩ ናብ ገነት ክውሰድ ፈጺመ ኣይደሊን’የ። ኣብ ክንዳኡ ካብ ኣዒንቲ ዓለም ከይተኸወልኩ ንዘልኣለም ኣብ መካነ-መቓብር ክነብር’የ ዝደሊ! ዝኾነ ሰብ ብቐሊሉ ክርእዮ ከምዝኽእል ኮይኑ’ዩ ኣብቲ መካነ መቓብር ዓሪፉ ዘሎ።
” ዝብል ዝነበረ ስተንድሊ፡ ሬሳኡ