Danish citizens

Danish citizens must shake hands

Danish citizens must shake hands

ዴንማርክ ዕቝባ ንዝሓትት ስደተኛ
እትህቦ ናይ መወዳእታ ፈተና፡ እቲ ስደተኛ
ንኻልእ ሰብ ኢዱ ብምዕታር ሰላምታ
ዝህብ እንተዀይኑ ድሕሪ ምርግጋጽ
ከም ዝዀነ፡ ኣብዚ ቅንያት ካብ ከተማ
ኮፐንሃገን ዝተፈነዉ ዜናታት ሓቢሮም።
ሚኒስተር ኢሚግረሸን ናይታ ሃገር
ኢንገር ስቶጅበርግ ነዚ ፈተና እዚ
ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ፡ “ብኢድ
ኣገናዕ ምብህሃል ናይ ደንማርክ ባህሊ
ስለ ዝዀነ፡ ዴንማርካዊ ክኸውን ዝደሊ
ሰብ ነዚ ባህሊ እዚ ክርዕሞ ኣለዎ” ኢላ።
ወሲኻ እውን፡ “እዚ ክብሪ እዚ ቀዳሞት
ኣቦታትና ተቓሊሶም ዘጸንሑልና ስለ
ዝዀነ፡ ዴንማርካዊ ክኸውን ዝደሊ ንዓና
ክመስል ኣለዎ” ኢላ።
እቶም ስደተኛታት ኣብቲ ናይ
መወዳእታ ናይ ሰላምታ ስነ-ስርዓት ምስ
ሓያሎ ሰብ-መዚ ምምሕዳር እታ ከተማ
ከም ዝተዓታተሩ ተፈሊጡ ኣሎ። ካልኦት
ዝተፈልየ ርእይቶ ዘለዎም ደንማርካውያን
ግና፡ “ኣብ ናይ ኢድ ሰላምታ ተመርኲስና
ንስደተኛ ንነጽግ እንድሕር ኴንና፡ ዝተጋነነ
ሕጊ ነውጽእ ከይንህሉ ምልስ ኢልና
ክንግምግሞ ኣለና” ይብሉ።
ኣብ 2015 ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ኣብ
ዝኣተዉሉ ግዜ፡ ደንማርክ ውሑዳት
ካብኣቶም ከምእተቐበለትን ስደተኛታት
ከይኣትዉ ብዝኽልክል ሕግታት ሓጹር
ከም ዘብዘሐትን ምንጭታት የረድኡ።
ሕጂ ዝመርሕ ዘሎ ሰለፊ እውን፡ ካብ
ሰለስተ ጸረ-ስደተኛ ሰልፍታት ዝቘመ
ጥምረት ከምዝዀነን፡ እዚ ናይ መወዳእታ
ናይ ሰላምታ ሕጊ ዘገርም ከምዘይኰነን
ይገልጹ።
ብሰንኪ ሃይማኖታዊ ስርዓት ምስ
ተጻራሪ ጾታ ናይ ኢድ ሰላምታ ዘይህቡ
ከም ኦርቶዶክስ ኣይሁድ ዝኣመሰሉ
ዓቃባውያን፡ እዚ ናይ ደንማርክ ሕጊ
ክኸብዶም ይኽእል’ዩ።ባይቶ ደማርክ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ
ርእሲ ክሳብ እግሪ ዝሽፍኑ ክዳውንቲ ደቂ
ኣንስትዮ ኣብታ ሃገር ከይልበሱ ዝኽልክል
ሕጊ ምውጽኡ ይዝከር። እቲ መንግስቲ፡
ብስደት ምስ ኣተዉ ኣብታ ሃገር ገበን
ንዝፍጽሙ መበቈሎም ወጻእተኛታት
ዝዀኑ ሰባት ዝእሰሩላ ብባሕሪ እተኸበት
ንእሽቶይ ደሴት ኣዳልዩ ምህላዉ እውን
ምንጭታት ይሕብሩ።
ኣብ 2016፡ ደንማርክ “ናይ ኣዋርቕ
ቀረጽ” ዝብል ሕጊ ብምውጻእ፡ ንመሸፈኒ
ወጻኢታት ስደተኛታት ተባሂሉ ናይ
ስደተኛታት ስልማት ክገፍፍ ምስ
ተኣወጀ፡ ዓለም-ለኻዊ ነቐፌታ ከም
ዝወረደ ይዝከር።