two heads

Cow gives birth to calf with two heads

Cow gives birth to calf with two heads

ኣብ ኦሪጎን (ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ) ኣብ ሓደ ሕርሻ ናይ ሓደ ስድራ ክልተ ርእሲ ዘለዋ ምራኽ ከምእተወልደት ዩ. ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ፡ እታ ዘይንቡር ኣፈጣጥራ ሒዛ ዝተወልደት ምራኽ፡ ድሕሪ ምውላዳ ንሒደት ሰዓታት ብህይወት ጸኒሓ’ያ ሞይታ። እታ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ቦታን ብዙሓት ከብትን እትውንን ስድራ፡ ኣብ ታሪኻ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ኣጋጢምዋ ከምዘይፈልጥ ኣባላታ ይገልጹ። “ፈለማ ምስ ረኣኽዋ ኣዝየ እየ ሰምቢደ፣ ከምኡ ዓይነት ፍጥረትርእየ ኣይፈልጥን” ይብል ላሙ ክትወልድ ከላ ምስኣ ዝነበረ ንእሽቶ ወዶም። እታ ምራኽ ድሕሪ ምሟታ፡ ኣብ መዝሓሊ ተዓቂባ ከምዘላ እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ። መዛግብቲ ከምዝሕብርዎ፡ ዘይንቡር ኣካላት ሒዝካ ምውላድ ኣብ ብዙሓት እንስሳታት፡ እንተላይ ኣብ ደቂ ሰብ ዘጋጥም ተርእዮ እዩ። ክልተ ኣራእስ ሒዞም ዝፍጠሩ እንስሳታት ግን፡ ብፍሉይ፡ ንማንታ ዝተሓስበ ጥንሲ ኣብ መስርሕ ምትሕልላኻት ከጋጥሞ እንከሎ ዝምዕብሉ ምዃኖም ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ የረድኡ።ፒ. ኣይ. ዝተባህለ መርበብ ዜና ሓቢሩ።