millions in buried treasure

Couple stumbles upon millions in buried treasure

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ኣብ ካሊፎርንያ – ሕ. ኣስማቶም ዘይተገልጹ መጻምድቲ ብድሕሪ ገዛኦም ኣብ ዝርከብ ገደና ዋጋ 10 ሚልዮን ዶላር ጥንታዊ ናይ ወርቂ ሰናቲም ከምዝረኸቡ ክጋዋሕ ቀንዩ’ዩ። እቶም ሰብ-ሓዳር፡ ነቲ ዝረኸብዎ ቅድሚ 250 ዓመታት ዝተሰርሐ ሰናቲም ኣዋርቕ ናብ ዕዳጋ ብምውራድ ወነንቲ ሚልዮናት ዶላር ክኾኑ እምብዛ ብሂጎም ከምዝቐነዩ’ውን ኣብቲ ዜና ክጥቀስ ጸኒሑ። ኮይኑ ግን፡ እቲ ዝረኸብዎ ኣዋርቕ ቅድሚ 100ዓመት ኣብ ሳንፍራንሲስኮ ካብ ዝርከብ ባንክ ብዕሉላት ሰረቕቲ ከምዝተዘምተ ዘረጋግጽ መርትዖ ስለ ዝተረኽበ፡ እቶም ሰብ-ሓዳር ቆጺሮም ንመንግስቲ ከረክብዎ ክግደዱ ምዃኖም ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር የጋዉሓ ኣለዋ። እቶም ሰብ-ሓዳር ዛጊት ዝሃብዎ ሓበሬታ’ኳ እንተዘየለ፡ ነቲ ሒዘሞ ዘለዉ ኣዋርቕ ካብ ምርካብ ክሕንግዱ ከምዝኽእሉ ግን እተን ማዕከናት ዜና ወሲኸን የመልክታ።
መ. ኣመሪካ ዝነብሩ ክልተ