celebrates Valentine's

Couple celebrates Valentine’s together after he donates

Couple celebrates Valentine’s together after he donates

ሪቻርድ ባቲስታ ዝተባህለ ኣመሪካዊ ሓኪም፡ በዓልቲ ቤቱ ናይ ፍትሕ ጠለብ ምስ
ኣቕረበትሉ “ክፈትሓኪ እንተኾይነ ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመታት ዝለገስኩልኪ ኩሊተይ
ምለስለይ” ከም ዝበላ ኒውስ ደይ ዝተባህለ መጽሔት ሓቢሩ።
እቲ ዛንታ ከምዚ’ዩ። ተጻመድቲ ሪቻርድን ዳንወልን ንኣርባዕተ ዓመት ምዉቕ ፍቕራዊ
ህይወት ድሕሪ ምሕላፎም፡ ዳንወል ብሕማም ክትሳቐ ጀሚራ። ነዚ ንምፍዋስ ድማ
ሪቻርድ ኣብ መዓልቲ ፍቑራት 2012 ሓንቲ ኩሊቱ ከም ህያብ ይልግሰላ’ሞ መተካእታ
ዝረኸበት ዳንወል ካብ ሕማማ ምሉእ ብምሉእ ትሓዊ። ድሕሪ’ዚ እዞም ክልተ ሰባት
ሓዳር መስሪቶም ክልተ ውሉዳት’ውን የፍርዩ። እንተኾነ፡ ኣብ ሓዳር ምስምማዕ ስለ ዝሰኣኑ
ዳንወል ናብ ቤት ፍርዲ ከይዳ ናይ ፍትሕ ክሲ ትምስርት። “ተጠሊመ’የ” ዝበለ ሪቻርድ
ድማ “ዋላ’ኳ ንዝተሃስየ ልበይ ክጽግን እንተዘይከኣልኩ ኩሊተይ ግን ክትመልሰለይ ኣለዋ”
ዝብል ካልእ ጥርዓን የቕርብ።
ጠበቓ ሪቻርድ ዶሞኒክ ባርበራ፡ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪታ፡ “ዓሚለይ ብፍቕሪ ተሓባቢሉ
ንዳንወል ኩሊቱ ለጊሱላ’ዩ። ሪቻርድ ንፍቕሮም ክብል መስዋእቲ ከም ዝኸፈለ ኢና
ንፈልጥ። ዳንወል ግና ሓዳሮም ክቕጽል ክትጽመምን መስዋእቲ ክትከፍልን ፍቓደኛ
ኣይኮነትን። ስለዚ፡ ኩሊት ብግብሪ ክትህቦ ዘይከኣል’ኳ እንተኾነ ናይ 1.5 ሚልዮን ዶላር
ካሕሳ ክትከፍለና ግና ሓቲትና ኣለና፡” ትብል።
ኣብ ዩንቨርሲቲ ጆርጅ ታውን መምህር ስነ ምግባር ሮበርት ፊትሽ ብዛዕባ’ዚ፡ “ረዲኻ
ብውህብቶ ዝሃብካዮ ነገር ክትመልስ ኣይከኣልን’ዩ” ድሕሪ ምባል፡ ሪቻርድ ድሕሪ ሕጂ
ኣብ ዝምስርቶ ፍቕራዊ ዝምድናታት ኣካላቱ ከም ህያብ ካብ ምሃብ ክቑጠብ ምዒዱ።