Coronavirus

Coronavirus: Two passengers dead from quarantined

Coronavirus: Two passengers dead from quarantined

ኣብ ቻይና ብዘስፋሕፍሕ ዘሎ ለበዳ
ሕማም ኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ
ሰባት ብዝሒ – ናብ ልዕሊ 72 ሽሕ
ክዓርግ እንከሎ፡ ቍጽሪ ምዉታት
ድማ 1868 ከም ዝበጽሐን ልዕሊ
1800 ሓደስቲ ልኹፋት’ቲ ቫይረስ
ከም እተለለዩን ተሓቢሩ።
ብዙሓት ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ፡
ቍጽሪ መልከፍቲ’ቲ ቫይረስ
ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ
ንመጀመርያ እዋን ትሕቲ ክልተ ሽሕ
ክኸውን ከም ዝኸኣለ፡ እንተዀነ ካብ
ለካቲት 11 ጀሚሩ ቍጽሪ መዓልታዊ
በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ዝሞቱ ሰባት
– ትሕቲ ሚእቲ ክጎድል ከም ዘይከኣለ
እዩ።
ሰብ መዚ ቻይና ከም ዝሕብርዎ፡
ኣውራ ምኽንያት ምጉዳል ቍጽሪ
መልከፍቲ ኣብታ ሃገር፡ መንግስቲ
ዝወስዶ ዘሎ ዕቱብ ናይ ምክልኻል
ስጉምቲታት እዩ።
ቅድሚ ሕጂ፡ ገለ ካብቶም ኣብቲ
ንሱ ዝውንኖ ኩባንያ ኣማዞን ዝሰርሑ
ሰራሕተኛታት – ቤዞስ፡ ክሊማዊ
ለውጢ ንምቅላስ ኣብ ዝካየድ
ዘመተታት ኢዱ ምእንቲ ክሕውስ
ስራሕ ጠንጢኖም ብምውጻእን ኣብ
መድያታት ብምቕራብን ጸቕጢ
ክፈጥሩሉ ምጽንሖም እዩ ዝንገር።
እቲ ቢልዮነር ምስ ካልኦት መዛኖኡ
ዘበርከትዎ ክነጻጸር እንከሎ፡ ከምቲ
ዝድለ ንጽጉማት ኣብ ምሕጋዝ ከም
ዘይነጠፈ እዩ ዝግለጽ። ብዘይካ’ዚ፡
ኣብቲ ቢልዮነራት ዝፈረሙሉ
ብህይወት ክሳብ ዝሃለዉ ንፍርቂ
ካብ ሃብቶም ንሓገዝ ከወፍዩዎ
ዝብል ስምምዕ ብዘይ ምእታዉ
እውን ብብዙሓት ወገናት ክውቀስ
ጸኒሑ እዩ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ጃፓን ፈውሲ
ኮሮና ቫይረስ ንምርካብ ንፍወሳ
ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ እትጥቀመሉ
መድሃኒትል፡ ንክሊኒካዊ ፈተነ ከተዳሉ
ክትጅምር ምዃና ዋና ጸሓፊ ካቢነ’ታ
ሃገር ዮሺሂደ ሱጋ ሓቢሩ። እታ ሃገር፡
ልዕሊ 500 ካብ ዜጋታታ በቲ ቫይረስ
ተጠቒዖም ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ።
ብተወሳኺ፡ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዘውጸኦ ሓድሽ መግለጺ –
እቲ ብብዙሓት ሃገራት ዝረአ ዘሎ
ምስ ምልባዕ’ዚ ቫይረስ ዝተሓሓዝ
ዝተፈላለየ ዓቐኑ ዝሓለፎ ስረዛ
መደባት ደው ክብል ጸዊዑ ኣሎ።
እቲ ኣህጉራዊ ውድብ፡ እቲ ቫይረስ
ሱር በተኻዊ ውሳነታት ንምውሳድ
ዘብጽሕ ሓይሊ ከም ዘይሓዘ እዩ
ዝገልጽ።