Coronavirus COVID-19

Coronavirus COVID-19 – Latest Updates

Coronavirus COVID-19 – Latest Updates

ከቢድ ሓደገኛነት ሕማም ቫይረስ ኮሮና ንጥዕናን ህይወትን ዜጋታትን ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ወጻእተኛታትን፡ ከምኡ’ውን ንድሕነት ሃገር ብምግንዛብ፣ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣርባዕተ-ነጥቢታት ዝሓዘ፡ ኣውራ ኣብ መገሻታት ካብን ናብን ሃገር ዘተኰረ ሓበሬታን መምርሒን ኣቐዲሙ ዘርጊሑ’ዩ። ንምዕባለታት ብቐረባ ብምክትታል ተወሳኺ ሓበሬታን መምርሒን ከምዘስዕብ’ውን ገሊጹ ነይሩ። በዚ መሰረት፡ ዋላ’ኳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ክሳብ ሕጂ ኣብ ሃገርና እንተዘይተራእየ፡ ኣብ ከባቢናን ዓለምናን እናስፋሕፍሐ ይመጽእ ብምህላዉ፡ ሚኒስትሪ ጥዕና እዚ ዝስዕብ ተወሳኺ ሓበሬታን መምርሒን ንህዝቢ ኤርትራን ኣብ ኤርትራ ንዝነብሩ ወጻእተኛታትን የመሓላልፍ፦ 1. ምንቅስቓስ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝገብሮ መገሻታት ክድርት ይግባእ። 2. ይግባእ። 3. ጐዲሉ’ኳ እንተሎ፡ ግድንን ህጹጽን ንዝዀነ ምኽንያታት ጥራይ ከምዝኸውን ክግበር’ዩ። 4. ብምክትታል፡ ኣድላዪ ዘበለ ተወሳኺ ሓበሬታን መምርሒታትን ከመሓላልፍ’ዩ። ሚኒስትሪ ጥዕና 16 መጋቢት 2020
ኩሉ ሰብ፡ ግድንን ህጹጽን እንተዘይኰይኑ፡ ኣብ ዝነብረሉ ከተማን ዓድን ዝገብሮ ኩሉ ሰብ፡ ብዝተኻእለ መጠን ካብ ናይ ሰባት ምትእኽኻብ ክፍንተት ብመሰረት ኣቐዲሙ ዝተዋህበ መምርሒ፡ መገሻታት ካብን ናብን ወጻኢ ሕጂ’ውን ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ምዕባለታት ሕማም ቫይረስ ኮሮና ብቐረባ ብምክትታል፡ ኣድላዪ ዘበለ ተወሳኺ ሓበሬታን መምርሒታትን ከመሓላልፍ’ዩ።
ሚኒስትሪ ጥዕና
16 መጋቢት 2020