Coronavirus

Coronavirus ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተቖጻጺርናዮ ኢና

Coronavirus ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተቖጻጺርናዮ ኢና

ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ነቲ
ብቕልጡፍ እናተላብዐ ዝኸይድ ዘሎ
ብ ‘2019 n-COV’ ዝፍለጥ ዓይነት
ኮሮና ቫይረስ ንምቁጽጻር ወሳኒ ስጉምቲ
ከም ዝወሰደት፡ ፕረዚደንት እታ ሃገር
ዶናልድ ትራምፕ ብሰንበት ኣብ ዝሃቦ
መግለጺ ሓቢሩ። እቲ ፕረዚደንት፡
ኣመሪካ ንዜጋታታ ካብቲ ካብ ከተማ
ዉሃን – ቻይና ተበጊሱ ናብ ሓያሎሃገራት ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ዓይነት
ቫይረስ ብዝተኻእለ መጠን ከም
ዝተኸላኸለትሎም ብምሕባር፡ ንቻይና
ኣብ ምቁጽጻር’ቲ ቫይረስ ክትሕግዛ
ሕቶ ከም ዘቕረበትላ ገሊጹ።
ብመሰረት’ቲ መንግስቲ ኣመሪካ
ኣውጺእዎ ዘሎ ነዚ ሓድሽ ዓይነት
ቫይረስ ዝምልከት ሓድሽ ሕጋጋት፡
ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን
ንቻይና ዝገሹ ዜጋታት ኣመሪካ
ኵነታት ጥዕናኦም ንምምርማር ናብ
ሓደ ካብ’ቶም ናይ መመርመሪ
መሳርሒታት ተተኺሉሎም ዘለዉ 8
መዓርፎ-ነፈርቲ ከም ዘቕንዑ ዶናልድ
ትራምፕ ሓቢሩ።
ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ናይ
ፕረዚደንት ትራምፕ ዝኾነ ሮበርት ኦ
ብሬን፡ ቁጽሪ በቲ ሕማም ዝተለኸፉ
ቻይናውያን እናወሰኹ ኣብ ዝኸዱሉ
ዘለዉ ግዜ፡ እታ ሃገር ነቲ ብኣመሪካ
ዝቐረበላ ናይ ሓገዝ ሕቶ ክሳብ ሕጂ
ከምዘይተቐበለቶ ገሊጹ።
ሰብ መዚ ጥዕና ዞባ ሁበይ – ቻይና
ብሰንበት ኣብ ዝውጽኡዎ ጸብጻብ፡ በቲ
ሕማም ካብ ዝተለኸፉ ኣሽሓት ግዳያት
ክሳብ ትማሊ ሰኑይ 361 ከም ዝሞቱ
ሓቢሮም። ልዕሊ 24 ዝኾና ሃገራት
እውን እቲ ቫይረስ ኣትዩወን ከም ዘሎ
ሓቢረን ኣለዋ።