coronavirus

Coronavirus | ቻይና – ቁጽሪ ግዳያት ‘ኮሮናቫይረስ’ ብናህሪ ወሲኹ

Coronavirus | ቻይና – ቁጽሪ ግዳያት ‘ኮሮናቫይረስ’ ብናህሪ ወሲኹ

ቁጽሪ ናይ’ቶም ኣብ ቻይና ብሓድሽ
ቫይረስ (ኮሮናቫይረስ) ተለኺፎም ዝሞቱ
ግዳያት 81 ከም ዝበጽሐ፡ ሃገራዊ ኮሚሽን
ጥዕና ቻይና ትማሊ ሰኑይ ንግሆ ኣብ
ዘውጽኦ ጸብጻብ ሓቢሩ። ቁጽሪ ናይ’ቶም
ኣብ መላእ ቻይና በቲ ቫይረስ ተለኺፎም
ዘለዉ ሰባት’ውን 2,744 በጺሑ ከም ዘሎ፡
461 ካብኣቶም ኣብ ኣዝዩ ኣስጋኢ ጥዕናዊ
ኵነታት ከም ዝርከቡ ወሲኹ ገሊጹ።
እቲ ንስርዓተ-ምስትንፋስ ብምጥቃዕ
ሞት ዘስዕብ ንኒሞንያ ዝመሳሰል ሓድሽ
ቫይረስ፡ ንፈለማ ግዜ ኣብ ከተማ ዉሃን
ናይ ዞባ ሁበይ እዩ ተራእዩ። ዋላ’ኳ ኣብ
መወዳእታ ሕዳር ካብ እንስሳታት ናብ

ሰብ ክላባዕ ከም ዝጀመረ ብገለ ክኢላታት
ኣብ ግዚኡ ሓበሬታ ይወሃብ እንተ ነበረ፡
መንግስቲ ቻይና ግን ነቲ ጉዳይ ክሳብ
መወዳእታ ታሕሳስ ብምስጢር ክዕቅቦ
ከም ዝመረጸ’ዩ ብሓያለ ወገናት ዝውቀስ
ዘሎ።
እቲ ንመግቢ ሰብ ከገልግሉ ተባሂሎም
ብህይወቶም ናብ ዕዳጋ ካብ ዝቐርቡ
ፍጡራት ባሕሪ ተበጊሱ ክኸውን ከም
ዝኽእል ብኽኢላታት ዝንገረሉ ዘሎ
ቫይረስ፡ ኣብቲ ፈለማ ካብ እንስሳታት
ናብ ሰብ ጥራይ’ኳ ይመሓላለፍ እንተ
ነበረ፡ ኣብዚ እዋን ግን ካብ ሰብ ናብ ሰብ
ምልባዕ ከም ዝጀመረን፡ ብኣዝዩ ቅልጡፍ

ናህሪ የስፋሕፍሕ ብምህላዉ ንምቁጽጻሩ
ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኰይኑ ከም ዘሎን ይሕበር።
በዚ ምኽንያት፡ እቲ ቫይረስ ካብ ቻይና
ሓሊፉ ናብ ከም ሕ.መ.ኣመሪካ፡ ካናዳ፡
ፈረንሳ፡ ታይላንድ፡ ጃፓን፡ ደቡብ ኮርያ፡
ቬትናም፡ ሲንጋፖር፡ ማለዥያን ኔፓልን
ዝኣመሰላ ካልኦት ሃገራት’ውን ክኣቱ
ክኢሉ ኣሎ።
እቲ ቫይረስ ንቻይና ኣብ ከቢድ ናይ
ስግኣት ሓደጋ ሸሚሙዋ ከም ዘሎ ዝገለጸ
መንግስቲ በይጂንግ፡ ንምቁጽጻሩ ዘኽእሎ
ሓያለ ስጕምቲታት ኣብ ምውሳድ
ይርከብ። ገለ ካብኡ፡ እቲ ዓመታዊ
ኣማኢት ሚልዮናት ቻይናውያን ካብን
ናብን ክንቀሳቐሱ ምኽንያት ዝኸውን
ሓድሽ ዓመት ቻይና፡ ዝበዓለሉ ዕለት
ክናዋሕ ወሲኑ ኣሎ። ኣብ መላእ’ታ
ሃገር ዝርከባ ኣብያተ-ትምህርቲ ንግዚኡ
ተዓጽየን ክጸንሓ ኣዚዙ ኣሎ። በይጂንግ፡
ሻንጋይ፡ ዢያንን ቲያንጂንን ዝርከብአን
ዓበይቲ ከተማታት’ታ ሃገር፡ ናብ ርሑቕ
ከባቢታት ህዝቢ ዘመላልሳ ዝነበራ
ኣውቶቡሳት ደው ክብላ ኣዚዘን ኣለዋ።
እቲ መንግስቲ ብዘይካ’ዚ፡ ግዳያት ናይቲ
ቫይረስ ዝውሸቡሉን ዝሕከሙሉን
ሆስፒታል ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ መዓልቲ
ናይ ምህናጽ መደብ ኣበጊሱ ኣሎ።