Convicted child

Convicted child abuser Fernando Richter loses second appeal

Convicted child abuser Fernando Richter loses second appeal

ኣብ ኣሪዞና – ሕ. ፈርናንዶ ሪችተርን ሶፊያ ሪችተርን ዝተባህሉ ሰብ-ሓዳር “ንገዛእ ደቆሞ ጅሆ ሒዞም” ተባሂሎም ከምዝተኸሰሱ ተሓቢሩ። እተን ንኽልተ ዓመታት ዝኣክል ኣብ ውሽጢ መንበሪ ገዛአን ተታሒዘን ጸኒሐን ዝተባህላ ሰለስተ ኣዋልድ፡ ብጥምየትን ርስሓትን መርኣዪ ተሳኢንወን ከምዝጸንሓ ፖሊስ ሓቢሩ። እተን ደቂ 12፡13ን 17ን ዓመት ዝኾና ኣዋልድ፡ ክልተ ዓመት ምሉእ ኣብ ከክፍለን ተዓጽየን ከምዘሕለፈኦ’የን ዝገልጻ። ዝሓለፈ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ድማ ሓንሳብ ጥራይ ነብሰን ክሕጸባ ክፍቀደለን እንከሎ፡ እኹል መግብን ክዳንን ተሓሪሙወን ምጽንሑ ንፖሊስ ቃለን ሂበን። ብመሰረት ሓበሬታ ቢቢሲ፡ ኣዲአን ሶፊያ ኮነ ሰብኣይ ኣዲአን ፈርናንዶ፡ ንገዛእ ደቆም ኣብ ሸላ ዓጽዮም ከሳቕይወን ዝመረጽሉ ምኽንያት ዛጊት ንጹር ኣይኮነን። ይኹን’ምበር እቶም ሰብ-ሓዳርንምንቅስቓስ’ተን ኣብ ቀይዲ ዘእተውወን ደቆም ንምቁጽጻር ዝሕግዝ ካሜራ ከምዝተኸሉን ብጎረባብቲ ከይጥርጠሩ ድማ ሙዚቃ ዓው ኣቢሎም ይውልዑ ምንባሮምን እቲ ሓበሬታ የነጽር። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን ክልተ ኣሓት ብፍኒስትራ ሞሊቘን ናብ ጎረባብቲ ከምዝተዓቚባን ጸገመን ክሕብራ ከምዝኸኣላን ተገሊጹ። ብህጹጽ ድማ ሓገዝ ፖሊስ ረኺበን። ፖሊስ ኣሪዞና፡ ነታ ተሪፋ ዝነበረት ዓባይ ሓብተን ካብ ቀይዲ ናጻ ከውጽኣ እንከሎ፡ ብኣንጻሩ ነቶም መንእሰያት ወለደን ኣብ ቀይዲ ኣእትዩዎም። ወዲ 34 ዓመት ፈርናንዶ፡ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰበይቱ ዝኾና ሰለስተ ኣሓት ብዝፈጸሞ ኣካላውን ኣእሙራውን ስቅያት፤ ከምእውን ጾታዊ በደል ፈጺምካ ተባሂሉ ክሲ ተመስሪትሉ ኣሎ። ጓል 32 ዓመት ሶፍያ ‘ውን ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ገዛእ ደቃ ኣእሙራውን ኣካላውን ስቅያት ብምውራድ ተኸሲሳ ትርከብ። መ. ኣመሪካ ዝነብሩ