nurses

Comatose man wakes up after nurses put cash under his nose

Comatose man wakes up after nurses put cash under his nose

ቻይናውያን ክኢላታት ሕክምና፡ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ኣብ ከቢድ ሃለፍታ ኣትዩ ዝጸንሐ ሕሙም፡ ኣቕራሽ ብምሽታት ከበራብርዎ ክኢሎም ዝብል ዜና ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት፡ ሓደ ካብ ኣገረምቲ ዜናታት ኰይኑ ቀንዩ ነይሩ። ኣብ ከተማ ሺንዘን ዝነበር ሺያኦ ሊ ዝተባህለ መንእሰይ፡ ብዛዕባ ዕድላትንግዲ ሓበሬታ ክረክብ ከይደቀሰን ከየቋረጸን ኣብ ኢንተርነት ካፌ ንሸውዓተ መዓልቲ መርበባት ሓበሬታ ክፍትሽ ምስ ቀነየ’ዩ ቀልቡ ኣጥፊኡ። ኣብቲ ዝደቀሰሉ ሆስፒታል እትሰርሕ ሓንቲ ነርስ ንወለዱ ካብ ኩሉ ዝፈትዎ ነገር እንታይ ከምዝዀነ ብወዝቢ ሓቲታቶም። ብገንዘብ ልቡ ጥፉእ ምዃኑ ኸኣ ሓበርዋ። ባጤራታት ዩኣን ኣምጺኣ ድማ ኣብ ትሕቲ ኣፍንጭኡ እናኣንበድበደት ብድምጽን ሽታን ናይቲ ገንዘብ፡ ሰናይ ግዜ ከተዘኽኽሮ ፈቲና። መንእሰይ ክበራበር ከም ዝጀመረ ዝተዓዘበት ነርስ ከይሰንበደት ኣይተረፈትን። ጠቕላሊ ኣካይዲ ናይቲ ሆስፒታል – ሊዮ ታንግ፡ ብፍላይ ናይ 100 ዩኣን ባጤራ ምስ ኣቕረብሉ ተኣምራት ከም ዝተፈጥረ ኣረዲኡ። ኢዱ ነቲ ገንዘብ ክሕዝ ምንቅስቓስ ጀሚሩ። ኣዕይንቱ ኸኣ የማነ ጸጋም ክርኢ ይፍትን ምንባሩ እቲ ሓኪም ይገልጽ። እቲ ሕሙም ጥዕናኡ እናተመሓየሸ ይኸይድ ከምዘሎን ጥዕዩ ክወጽእ ብተስፋ ከምዝጽበዩን ድማ እቶም ክኢላታት የረድኡ።