Cocoa

Cocoa | ካካዎ ጥዕና ኣእምሮ ከምዝሕሉ ተገሊጹ

Cocoa | ካካዎ ጥዕና ኣእምሮ ከምዝሕሉ ተገሊጹ

መዓልታዊ ካካዎ ምስታይ ንዓበይቲ
ሰባት ጥዕና ሓንጎሎም ከምዝሕልወሎም
ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተኻየደ መጽናዕቲ
መደምደምታ ሂቡ።
እቲ ሕማም ረሲዕ ኣብ ልዕሊ ዘይብሎም
60 ዓመት ብዕድመ ዝደፍኡ ሽማግለታት
ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ ንተሳተፍቲ ኣብ
ክልተ ጉጅለ ብምኽፋል ዝተኻየደ ኮይኑ፡
ሓደ ጉጅለ ትሑት ፍላቫኖል ዘለዎ ካካዎ
እቲ ካልኣይ ጉጅለ ግን ልዑል ፍላቫኖል
ዘለዎ ካካዎ ከምዝወስዱ ብምግባር እዩ ተኻዪዱ።
ነፍሲ ወከፍ ተሳታፊ ድማ መዓልታዊ
ክልተ ኩባያ ካካዎ ከምዝወስድ፡ ቸኮላታ
ይኹን ትሕዝቶ ካካዎ ዘለዎ ካልእ ዝኾነ
ነገር ግን ከምዘይቀርብ ተገብረ። ኣብቲ
መጀመርታ፡ ገለ ካብ ተሳተፍቲ ዑደት
ደሞም ክመዛበል እንከሎ፡ ናይ ገሊኦም

ግን ለውጢ ኣየርኣየን። ኣብ መወዳእታ
ግን፡ እቶም ኣቐዲሞም ኣብ ዑደት ደም
ጸገም ዘስዓበሎም ሰባት፡ ዑደት ደሞም
ኣዝዩ ተመሓዪሹ ዝያዳ ጥዕና ወኒኖም
ጸኒሖም። እዚኣቶም ኣብ ዝኽሪ ኣብ
ዝተገብረሎም መርመራ እውን ዝያዳ
ዘይርስዑ ኮይኖም ጸኒሖም።
ይኹን’ምበር፡ እቶም ነቲ ምርምር
ዘካየዱ ሊቃውንቲ፡ ኣብ ልዕሊ ካካዎ ዝያዳ
ምርምር ክሓትት ምዃኑ ብምምልካት፡
ክሳብ ከምኡ ዝግበር በዚ ናይ ሕጂ
ውጽኢት ጥራይ ኣብ መደምደምታ
ክብጻሕ ከምዘይግባእ ምዒዶም ኣለዉ።
ካካዎ ኣብ መላእ ዓለም ምስ ጸባ
ተሓዊሱ ንቐረብ ካፑቺኖ፡ ልዕሊ ኩሉ ከኣ
ንመስርሒ ቸኮላታ ዝውዕል ፍርያት ገረብ
እዩ። ካካዎ ብብዝሒ ዘፍርያ ሃገራት ከኣ
ዓቢይ ናይ ወጻኢ ሸርፊ እየን ዝረኽባ።