Hospital

China Pledged to Build a New Hospital in 10 Days

China Pledged to Build a New Hospital in 10 Days

ክልተ ቕነ ኣብ ዘይመልእ ግዜ፡ ቻይና
ንሕሙማት ሓድሽ ‘ሰዓል ኮሮና’ ክኸውን
ዘዳለወቶ፡ ሓደ ሽሕ ዓራት ክሕዝ ዝኽእል
ሆስፒታል ስርሑ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ።
እቲ ብሰራዊት ምክልኻል እታ
ሃገር ዝካየድ ሆስፒታል፡ 24 ሰዓታት
በብእብረ ብዝዓዩ ሽቃሎን ክኢላታትን፡
ምሉእ ብምሉእ ተሃኒጹ ከም እተወደአን፡
ንሕክምና ዘድሊ ናውቲ ከም እተተኽለሉን
ተሓቢሩ።
ኣብ ከተማ ዉሃን፡ ኣብ መወዳእታ
ታሕሳስ ከም ዝተራእየ ብሰበ-ስልጣን ጥዕና
ቻይና ዝተገልጸ ሕማም መተናፈሲ፡ ንጹር
ዝዀነ ተራ ህዝቢ ክጥቀመሉ ዝኽእል
መጸውዒ ክወሃቦ ብክኢላታት ሓሳብ
ይቐርብ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ።
ኮሮና ቫይረሳት፡ ሰዓል ዝመስል
ምልክታት ዘለዎም ሓያሎ ዓይነት፡ ናይ
መተናፈሲ ሕማማት ንዘስዕቡ ቫይረሳት
ዝወሃብ ሓፈሻዊ ስም ስለዝዀነ፡ ነዚ
ሓድሽ ሕማም ካልእ መጸውዒ ክግበረሉ ተሓቲቱ ኣሎ።
እቲ ሕማም ኣብ ዝተራእየሉ ዞባ፡
ዛጊት ኣስታት 500 ሰባት ቀቲሉ፡ 20
ሽሕ ዝኣኽሉ ለኺፉ ከም ዘሎ እኳ
እንተተሓበረ፡ ገለ ምንጭታት ግና እቲ
ኣሃዝ ኣዝዩ ብዙሕ ክኸውን ከም ዝኽእል
የገንዝቡ።
ቻይና፡ ኣብ 2003 ሳርስ ብዝተባህለ
ተመሳሳሊ ሕማም ምስ ተጠቕዐት፡ ነቲ
ሕማም ጥራይ ዝከታተል ሆስፒታል ኣብ
ውሽጢ ሒደት መዓልታት ከም ዝሰርሐት
ይፍለጥ።
ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ፡ ኣብ ዝሓለፉ
ዓመታት ሓደስቲ ሕማማት ኣብ ምክልኻል
ልምዲ ዘጥረዩ ክኢላታት ኣሰሊፋ ከምዘላ
ጸብጻባት ይሕብሩ።
ከተማ ዉሃን ብዘይካ እዚ ሓድሽ
ሆስፒታል፡ ማእከላት ስፖርትን
ኢግዚብሽንን ናብ ሆስፒታላት ብምቕያር፡
ብጠቕላላ 3,400 ዓራት ዝሕዝ ሓደስቲ
ሆስፒታላት ኣዳልያ ትርከብ።