China

China may send ducks to battle Pakistan’s locust swarms

China may send ducks to battle Pakistan’s locust swarms

ካብ ማእከል ኤስያ ክሳብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተዘርጊሑ ዘሎ ኣንበጣ ንምክልኻል፡ ዓለምለኻዊ ሓገዛት ክቐርብ ጻውዒት ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ ግዜ፡ ቻይና ኣንበጣ ዝምገባ ደራሁ-ማይ ናብ ፓኪስታን ክትሰድድ ትዳሎ ከምዘላ ተሓቢሩ። ቻይና፡ ኣስታት 100 ሽሕ ደርሆ ማይ ናብ ፓኪስታን ከም እትልእኽ ዝሕብሩ ምንጭታት፡ ብወራር ኣንበጣ ተገዲዓ ንዘላ ፓኪስታን ዓቢ ሓገዝ ከም ዝዀነ የረድኡ። ነተን ደራሁ ማይ ‘ስነ ህይወታዊ ኣጽዋር’ ብምባል ዝጽውዕወን ዠጂያንግ ኣብ ዝተባህለ ናይ ሕርሻ ምርምር ኣካዳሚ ዝርከቡ ክኢላታት፡ መዓልታዊ ብዙሕ ኣንበጣ ከህልኻ ከም ዝኽእላ የረድኡ። ሓንቲ ደርሆ መዓልታዊ ኣስታት 70 ኣንበጣ ጥራይ ከም እትበልዕ ዝገልጹ ክኢላታት፡ ሓንቲ ደርሆ-ማይ ከኣ ልዕሊ 200 ኣንበጣ በሊዓ ከም እትውዕል ይገልጹ። እተን ናብ ፓኪስታን ዝለኣኻ ደርሆ ማይ፡ ዕስለ ኣንበጣ ምንፋር ቅድሚ ምጅማሩ ተጫጪሑ ምንጣር ኣብ ዝጅምረሉ ቦታ ስለ ዝዋፈራ ዑደት መፍረ ናይቲ ዕስለ ኣብ ምብታኽ ክሕግዛ ይኽእላ። ንኣንበጣ ብኣዕዋፍ ገይርካ ምክልኻል ኣብ ቻይና ሓድሽ ከም ዘይኰነ ዝገልጹ ምንጭታት፡ ሺንጂያንግ ኣብ ዝተባህለ ዞባ ኣብ 2000 ተኸሲቱ ዝነበረ ኣንበጣ ንምክልኻል ኣስታት 30 ሽሕ ደርሁ ማይ ኣዋፊራ ከም ዝነበረት ይሕብሩ። እዚ ሕጂ ካብ ኤስያ ክሳብ ኣፍሪቃ ዝወርር ዘሎ ብዙሕ ዕስለ ዘጠቓለለ ኣንበጣ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ድሕሪ ሓያል ዝናብ ብዝተፈጥረ ዳህሪ ዝተጫጭሐ ምዃኑ ምንጭታት ይሕብሩ። ከይተራእዩ ንሰለስተ ወለዶታት ድሕሪ ምፍራዮም ድማ ናብ ክልቲኡ ኣህጉር ወራር ከካይዱ ከም ዝኸኣሉ እቶም ጸብጻባት የረድኡ። ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ከም ራዛ ዝኣመሰሉ ኣዕዋፍ ናይ ሕርሻ ባልዕን ኣንበጣን ኣብ ምክልኻል ዓቢ ግደ ከም ዝነበሮም ዝፍለጥ እኳ እንተዀነ፡ ብሰንኪ ምብራስ ኣግራብ ካብ ሓያሎ ሃገራት ይጸንቱ ከም ዘለዉ ይፍለጥ።