fiancee Elsie

Chicken farmer Norman Thorne with his fiancee Elsie

Chicken farmer Norman Thorne with his fiancee Elsie

ኣብ ከተማ ሎንዶን ከም ጸሓፊት እትሰርሕ ኤልሴ ካሜሮን፣ ብ 5 ታሕሳስ 1924 ኣብ ሳሴክስ ናብ ዝርከብ ኖርማን ሶርን ዝተባህለ ኣፍቃሪኣ ምስ ከደት ደሃይ ኣጥፍአት። ንሓሙሽተ መዓልታት ደሃይ ጓሉ ዘይሰምዐ ኣቦኣ፣ ጭንቀቱ ብዝዛየደ ንፖሊስ ምሕባር ዝሓሸ ኰይኑ ረኸቦሞ ኣመልከተ። ፖሊስ ኣብቲ ኖርማን ሶርን ደርሁት ዘርባሓሉ ትካል ምስ በጽሑ፣ ኣፍቃሪኣ ኖርማን ሶርን’ውን ድሃይ ኤልሴ ካሜሮን ከም ዘይብሉን ተጨኒቑ ከም ዘሎን ነገሮም። ድሕሪ ሓደ ወርሒ ግን፣ ኤልሴ ካሜሮን ናብቲ ኣብ ሳሴክስ ዝርከብ ኣፍቃሪኣ ክትከይድ ከላ ዝረኣየ ወይ ዝሰምዐ ሰብ ተረኽበ’ሞ፣ ፖሊስ ንኻልኣይ ግዜ ናብቲ ደርሁ ዝራባሓሉ ትካል በጽሑ። ኣብቲ ከባቢ ክፍትሹን መሬት ክፍሕሩን ምስ ጀመሩ ድማ ናይ ኤልሴ ካሜሮን ባልጃ ተቐቢሩ ጸንሖም። ወዮ ኣይረኣኽዋን፣ ብምጥፍኣ ድማ “ተጨኒቐ ኣለኹ” ዝበለ ኖርማን ሶርን ነቶም ፖሊስ ሓድሽ ዛንታ ክነግሮም ጀመረ። “ሓቂ ንምዝራብ ካሜሮን ናብዚ ቦታ መጺኣ’ያ። ክምርዓዋ ምዃነይ ክሳብ ረጋግጸላ ካብዚ ቦታ ፍሕት ኢላ ከም ዘይትኸይድ ገሊጻትለይ። ድሓር ኣነ ኣብኡ ገዲፈያ ከይደ፣ ኣማስያይ ምስ ተመለስኩ ኣብ ሓደ ዓንዲ መሳሊ ዕንጸይቲ ተሓኒቓ ጸኒሓትኒ። በዚ ትርኢት’ዚ ተጨኒቐ ረጊአ ከይሓሰብኩ ድማ እቲ ነገር ምስጢር ኰይኑ ምእንቲ ክተርፍ ንኣካላታ ቆራሪጸ ኣብ መሬት ቀቢረያ” መርመርቲ ፖሊስ ነቲ ተሓኒቓትሉ ዝተባህለ ዓንዲ ብዕምቖት ተዓዘብዎ። ብደሮና ዝተሸፈነ ዓንዲ ኢዩ ነይሩ። እሞ ዝዀነ ኣሰር ወይ ትንካፍ ኣይረኸቡን። እቲ ደሮና እንተወሓደ ኣብቲ ገመድ ዝተቖጽረሉ ሸነኹ ዝነበረ ሓመድ ክረግፍ ወይ ክእለ ነይርዎ፣ ከምኡ ግን ኣይኰነን። ኣብ ቀረባ እዋን ሰብ ወይ ዝዀነ ነገር ዝተንከፎ ኣይመስልን። ክብደት ሰብ ዝተንጠልጠሎ ወይ’ውን ዘወዛወዞ ገመድ ኣብ’ቲ ኦም ዝዀነ ኣሰር ኣይገደፈን። ሰር በርናርድ ስፒልስቡሪ ነቲ ተፋሒሩ ዝወጽአ ኣካላት ናይ መዋቲት መርመሮ። ኣብ ርእሲ ኣዝዩ ጽኑዕ ማህረምቲ ከም ዝነበረ ዘርኢ ምልክታት ተረኽበ። ኣብ ገጽ፣ ኩርናዕ ኢድ፣ መሓውር፣ ከምኡ’ውን ታሕተዋይ እግሪ ዝተረኽበ ምልክታት፣ ካሜሮን ሓያል መውቃዕቲ ከም ዝወረዳ ኣርኣየ። እቲ ኪኢላ ንክሳድ ብምጥባሕ’ውን ኣሰር ናይቲ ዝተሓንቀትሉ ገመድ ክርከብ ጸዓረ። ከምቲ ክጸንሖ ዝግባእ ኣብ ክሳድ ዝዀነ ዝዕገት ወይ ፍሳስ ደም ኣይተረኽበን። ናይ ሕርሓር ወይ ስንጣቕ ምልክት’ውን ኣይነበረን። ኖርማን ሶርን፣ ኤልሴ ካሜሮን ተሓኒቓ ኣብ ዝጸንሓትሉ እዋን ዓይና ተኸፊቱዶ ነይሩ ተዓጽዩ ዝብል ተሓቲቱ ዝሃቦ መልሲ’ውን ምስቲ ዝተሓንቀ ሰብ ኣብ ዓይኑ ዘርእዮ ምልክት ዝቃዶ ኣይጸንሐን። እዝን ካልእ መርተዖታትን ተወሲኹ ድማ ኖርማን ሶርን ገበነኛ ኰይኑ ተረኽበ። ብሚያዝያ 22, 1925 ድማ ብማሕነቕቲ ሞተ።