After Cobra Attacked

Chef Dies After Cobra Attacked Him 20 Minutes After It’s Head

Chef Dies After Cobra Attacked Him 20 Minutes After It’s Head

ኣብ ሓደ ቤት መግቢ ናይ ጎንግዶንግ ረጋጊጽካ ነቲ ግዳይ ምርፍታት፡ መሓውሩ (ቻይና)፡ ሓደ ኮኮ ፍሉይ መግቢ ንምድላው ንሓደ ኮብራ ዝዓይነቱ ሓደገኛ ተመን ክሳዱ ብካራ ቆሪጹ ጠባቢሑ ነቲ ስጋ ክጠብሶ ጀሚሩ። ድሕሪ 20 ደቓይቕ፡ እታ ዝተቖርጸት ርእሲ ናይቲ ተመን ናብ እንዳ ጎሓፍ ክድርብያ ኢሉ ምስ ኣልዓላ፡ ነኺሳ ከምዝቐተለቶ ኤሽያዋን ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ገሊጹ። ፖሊስ ከምዝሓበሮ፡ እቲ ፐንግ ፋን ዝተባህለ ኮኮ ሆስፒታል ቅድሚ ምብጽሑ እዩ ሞይቱ። ኮብራታት ከጽንዕ 40 ዓመታት ዝገበረናይ ኣትማን ተመራማሪ ያንግ ሆንግ-ቻንግ፡ ኩሎም ለመምቲ ገለ ኣካላቶም ተበቲኹ እንከሎ ክሳብ ሓደ ሰዓት ብህይወት ክቕጽሉ ከምዝኽእሉ ብምምልካት። እታ ርእሲ ናይቲ ተመን ብህይወት ስለዝጸንሐት እቲ ዕድል ዘይገበረ ሰብኣይ ክንከስ ከምዝኸኣለ ኣረዲኡ። ኣብቲ ቤት መግቢ ዝነበሩ ዓማዊል፡ ካብቲ ክሽነ ኣውያት ምስ ሰምዑ ሕክምናዊ ረዲኤት ክጽውዑ እኳ እንተተጓየዩ፡ ሓካይም ኣብቲ ቦታ ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን እቲ ሰብኣይ ድሮ ዓሪፉ እዩ ጸኒሕዎም። በቲ ፍጻመ ዝሰንበዱ ብዙሓት ዓማዊል ከኣ መግቦም ኣቋሪጾም ክኸዱ ከምዝተራእዩ እቲ ሓበሬታ ኣነጺሩ።