Charity Johnson

Charity Johnson |ንልዕሊ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ክትዕቆብ ዝኸኣለት።

Charity Johnson |ንልዕሊ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ክትዕቆብ ዝኸኣለት።

ቻሪቲ ጆንሰን ዝተባህለት ጓል ኣብ ሓንቲ ኣብ ቴክሳስ እትርከብ ካልኣይ ደረጃ
ትምህርታ እትከታተል ተማሃሪት’ያ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሰናብቲ ብኣባላት ፖሊስ ተቐይዳ
ናብ ቤት ማሕቡስ ክትከይድ ዝረኣየ ኩሉ ተገሪሙ’ዩ። እቲ ምኽንያት ድማ ቻሪቲ
ስማን ዕድመኣ ብምሕባእ’ያ ንልዕሊ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ክትዕቆብ
ዝኸኣለት። ጓል 34 ዓመት ከምዝኾነት ዝተገልጸት ቻሪቲ ንምንታይ ምኽንያት ከምኡ
ከምዝገበረት’ኳ እንተዘይሓበረት፡ ምናልባት ምስሊ ገጻ ንእሽቶይ ዘምስላ ብምዃኑ ብእኡ
ተተባቢዓ ከምዝኾነት ቀረብታ ይሕብሩ። ብመንፍዓታ ወትሩ ይግረም ዝነበረ መምህራ
ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ‘ቻሪቲ ዘለዋ መንፍዓት ኮነ ደረጃ ኣፍልጦ ወትሩ ምስ ኣገረመኒ’ዩ፡
ኣብ ኣእምሮይ ዝመላለስ ዝነበረ ነገር እንተሎ ካብ ጓል 16 ዓመት ከመይ ዝበለ መንፍዓት
ዝብል ኣድናቖት ጥራሕ’ዩ “ ክብል ብፍጹም ጠርጢርዋ ከምዘይፈልጥ ገሊጹ።