CDC Respirator Mask

CDC Respirator Mask Facial Hair Infographic

CDC Respirator Mask Facial Hair Infographic 

‘ማእከል ምቍጽጻር ሕማማት’ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ኣመሪካ ዝርከብ መንግስታዊ ማእከል ጥዕና፡ ሓድሽ ሰዓል ኮሮና ኣብ ምክልኻል ዝግበር ጻዕርታት፡ ሰባት ከብቍልዎ ኣብ ዝግባእ ‘ቅዲ ጭሕሚ፡ መምርሒ ከም ዘውጽአ ተሓቢሩ። ነቲ ሓድሽ ሰዓል ንምክልኻል ሰባት ኣብ ኣፎምን ኣብ ኣፍንጫኦምን ዝወድይዎ ኣየር ዘጻሪ ናይ ምስትንፋስ ማስክ፡ ብሰንኪ ጭሕሚ ብግቡእ ክጠቅም ከም ዘይክእል እቲ ትካል ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ሰባት ኣብ ገጾም ዘብቍልዎ ጭሕሚ፡ ነቲ ናይ ምስትንፋስ ማስክ ከፋት ክገድፈሉ ስለ ዝኽእል፡ ከዘውትርዎ ዝግባእ ዓይነታት ቅዲ ጭሕሚ ብመልክዕ ስእሊ ዘርጊሑ ኣሎ። ምስ እዚ ብዝተተሓሓዘ፡ ሰዓል ‘ኮቪድ19’ ዝለኸፎም ሰባት ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዓለም እናዛየዱ ይኸዱ ከም ዘለዉ እስራኤል፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንሳልሳይ ግዜኣ – ናብ ምርጫ ተምርሕ ምህላዋ ተሓቢሩ። ኣብቲ 120 መናብር ዘለዎ ባይቶ፡ ብውሑዱ ልዕሊ ፍርቂ መናብር ክሕዝ ዝኸእለ ሰልፊ ብዘይ ምህላዉን፡ እቶም ልዕሊ 31 ድምጺ ዝረኸቡ ክልተ ሰልፍታት እውን ተሳንዮም ሕብረት ክፈጥሩ ስለ ዘይከኣሉን፡ ካልእ ሳልሳይ ምርጫ ክካይድ እዩ። ሰልፊ ሊኩድ ዝመርሕ ቀዳማይ ሚኒስተር በንጃሚን ነታንያሁን፡ ሰልፊ ሰማያውን ጻዕዳን ዝመርሕ ጀነራል በኒ ዱተርተ ግን፡ ሓሳቡ ከም ዘይቅይርን ናብ ኣመሪካ ከም ዘይከይድን ምንጭታት ይግምቱ። ኣብዚ ቕንያት፡ ዱተርተ ሰራዊት ኣኪቡ ኣብ ዘዛራረበሉ ግዜ፡ “ከም ሃገር ክንነብር ኣመሪካዶ ግድን ተድልየና ኢያ? ዝርከቡ ምልሻታት ሽበራ ንምድምሳስ እውን ናይ ካልእ ሓገዝ ከም ዘይጽበዩ ምሕባሩ እቶም ምንጭታት የረድኡ። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት – ን69 ዓመት ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ ከም ዝብተኽ ፕረዚደንት ዱተርተ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምግላጹ ይዝከር። ዶናልድ ትራምፕ ነዚ መልሲ ክህብ እንከሎ፡ “እንተሕሽዎም ይቐጽሉ፣ ገንዘብ ካብ ምኽሳር ኢና ንድሕን” ከም ዝበለ ተፈሊጡ። ፊሊፒንስ፡ ኣንጻር ንግዲ ናርኮቲክ ኣብ እትገብሮ ናይ ምክልኻል ወፍርታት፡ ከቢድ ነቐፌታ ክስንዘራ ምጽንሑ ይግለጽ። ኣብዚ ቅንያት ዝተረቝሐ ሓድሽ ካቢነ ሚኒስትራት ቱኒዝያ፡ ብባይቶ ደገፍ ስለ ዝረኸበ፡ እታ ሃገር ካልእ ምርጫ ከም ዘይትገብር ተሓቢሩ። እዚ ዝተረቝሐ ባይቶ እንድሕር ደገፍ ዘይረኺቡ፡ መንግስቲ በቲኑ ካልእ ምርጫ ከም ዝጽውዕ ፕረዚደንት ካይስ ሰዒድ ገሊጹ ነይሩ እዩ። እቲ ብቐዳማይ ሚኒስተር ኢልያስ ፈኽፈኽ ዝተመርጸ ካቢነ፡ ብ129 ደገፍ ኣንጻር 77 ተቓውሞ ብዓብላሊ ድምጺ ሓሊፉ ኣሎ። ኣብ ቱኒዝያ ምርግጋእ መንግስቲ እንድሕር ተፈጢሩ፡ እታ ሃገር ወሪዱዋ ንዘሎ ቁጠባዊ ዝሕታለ ከረጋግእ ዘኽእል ልቓሕ ክትረክብ ከም እትኽእል ምንጭታት የረድኡ። ተመሪጹ ዘሎ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ተኣማንነት ክረክብ እንድሕር ኰይኑ፡ ቁጠባዊ ሕውየት ኣብ ምርግጋጽን ህዝቢ ዘሰከሐ ብልሽውና ኣብ ምቍጽጻርን ጭቡጥ ፍረ ከርኢ ትጽቢት ይግበረሉ። ጉዳይ ቱኒዝያ ንሻዱሻይ ግዜ ከጽንዕ ዝተገደደ ዓለም-ለኻዊ ማዕከን ገንዘብ (ኣይ. ሓድሽ መንግስቲ ልቓሕ ክፍኑ ትጽቢት ይግበረሉ። ቱኒዝያ፡ ኣብዚ ዓመት እዚ ናይ 3 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ክወሃባ ተስፋ ትገብር። ዝሕብሩ ጸብጻባት፡ ኣብ ኢጣልያ ጥራይ 400 በጺሖም ምህላዎም የገንዝቡ። ኣብ ናይ ኣመሪካ ግዝኣት ካሊፎርኒያ፡ ምስ ዝዀነት ሃገር ምትሕሓዝ ዘይብሉ ‘ኮቪድ-19’ ከም እተራእየን፡ እታ ሃገር ኣብ ልዑል ተጠንቀቕ ከምዘላን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ኣፍሪቃ፡ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ግብጺ ሓሚሙ ዝነበረ ዜግነቱ ዘይተነግረ ሰብ ከም ዝሓወየ ክግለጽ እንከሎ፡ ኣብ ኣልጀርያ እውን ብውሑዱ ሓደ ሕሙም ከም እተረኽበ ተሓቢሩ። ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ክሳብ ሕጂ ዝተገልጸ ዜና የለን። እቲ ሕማም፡ ከም ዝዀነ ዓይነት ሰዓል ወይ ጉንፋዕ ብምስትንፋስን ምህንጣስን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክሰጋገር ስለዝኽእል፡ ዝተለኽፈ ሰብ እውን ምልክት ሕማም ከየርኣየ፡ ናብ ካልኦት ሰባት ከላግብ ስለዝኽእል ክብድ ዝበለ ናይ ምቍጽጻር ጻዕርታት ይሓትት።
ኢሉ ከም ዝሓተተን፡ ኣብ ሃገሩ ኤም. ኤፍ)፡ ድሕሪ እዚ ምምስራት