Uncategorized

ሓድሽ ሓበሬታ | ጉዳይ ኣቦይ ስብሓት ነጋን መንግስቲ ኢትዮጵያ

ፌደራል ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ኣቦይ ስብሓት ዘንበሮ እግድ ኣግባብ ከምዘይኮነ ልደታ ምድብ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ሎሚ 7 ታሕሳስ 2022 ወሲኑ። ካብ ቀዳሞት መሪሕነት ህወሓት ሓደ ዝኾነ ኣቦይ ስብሓት ብዘጋጠሞ ጸገም ጥዕና ብፍላይ ናብ ናይሮቢ-ኬንያ ከይዱ ክሕከም ብቦርድ ጥዕና ተወሲኑ’ኳ እንተነበረ፡ ኢሚግሬሽን ካብ ፌደራል ፖሊስ ብዝተወሃቦ ትእዛዝ ካብ ሃገር ከይወጽእ ከምዝኸልከሎ ሓደ ካብቶም ጉዳዩ ዝከታተሉ ጠበቓታት …

ሓድሽ ሓበሬታ | ጉዳይ ኣቦይ ስብሓት ነጋን መንግስቲ ኢትዮጵያ Read More »

ጸሊም ቺኮላታ ጥዕናዊ ረብሓ ልቢ ኣለዎ

ቺኮላታ ንልቢ ጥዕናዊ ረብሓ ከምዘለዎ ክግለጽ ጸኒሑ’ዩ – ብፍላይ ድማ ጸሊም ቺኮላታ። ተመራመርቲ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ብዝገበርዎ መጽናዕቲ፡ ንምንታይ’ዩ ጸሊም ቺኮላታ ንልቢ ጥዕናዊ ረብሓ ዘለዎ ከምዝፈለጥዎ ይሕብሩ ኣለዉ። ኣብ ርእሲ’ቲ ምቁር ምዃኑ፡ ጸሊም ቺኮላታ ካብ ሕማም ልቢ ብኽልተ መገዲ ከምዝከላኸል’ዮም እቶም ተመራመርቲ ተረዲኣኦም ዘለዉ። ቀዳማይ ንዝደረቐ መትረባት ደም ተዓጻጻፊ ከምዝኸውን ይገብሮ፣ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ንጸዓዱ …

ጸሊም ቺኮላታ ጥዕናዊ ረብሓ ልቢ ኣለዎ Read More »

ካብ ግዳም ሓደር ናብ ሃርቫርድ እታ ጅግና ጎርዞ

ሽዱሽተ ኣርኣያ ሰባት 1.ኒክ ቩጂኪክ – እቲ መሓውር ዘይብሉ መምህር ኒክ፡ ብዘይካ ኣብ ጸጋማይ ረቃቒቶኡ ዝለገበት ክልተ ኣጻብዕ ዘለዋ ንእሽቶ እግሪ፡ ካልእ ዝኾነ መሓዉር ዘይብሉ መንእሰይ እዩ። ንሱ ከም ናይ ባሕሪ ምንሽርታት (surfing)፡ ምሕምባስ፡ ጎልፍን ኣመሪካን ፉትቦልን ብዝኣመሰሉ ዓይነታት ስፖርት ክዘናጋዕ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝረኣዩዎ ሰባት፡ ኣዝዮም እዮም ዝድነቑ። ኣብ ኣውስትራልያ ዝተወልደ ኒክ፡ በቲ ስሕት …

ካብ ግዳም ሓደር ናብ ሃርቫርድ እታ ጅግና ጎርዞ Read More »

ኬንያውያን መጻምድቲ ዝገበርዎን ዘጋጠሞምን ፉሉይ ኣጋጣሚ

ኣብዚ ስእሊ እንዕዘቦም ዘለና ኬንያውያን መጻምድቲ፡ ዕለተ-መርዓኦም ብዝወሓደ ወጻኢታት – ማለት ብሓንቲ ዶላር ክጽምብሉ ብምኽኣሎም ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር ረኺቦም ነይሮም። ዊልሰንን ኣን ሙቱራን እኹል ኣታዊ ስለዘይነበሮም፡ ብዘይ ድግስን ጓይላን፡ ብዘይ ቬሎን ዕምባባን እዮም ዕለተ-መርዓኦም ፈጺሞም። ንሳቶም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፡ “ገንዘብ የብልናን፡ ዘለና ፍቕሪ ጥራይ እዩ” ብምባል፡ ብዘይ ዝኾነ ወጻኢታት ክምርዓዉ ከምዝወሰኑ ኣረዲኦም። ክልቲኦም …

ኬንያውያን መጻምድቲ ዝገበርዎን ዘጋጠሞምን ፉሉይ ኣጋጣሚ Read More »

ጥንሲ

ሳይንቲስት ጠንቂ ምንጻል ጥንሲ ነጺሩልና ዪብሉ።

ኣብ ማህጸን ዝርከቡ ውልዶ ዋህዮታት ኣመና ክስሕዉ ከልዉ፡ ጠንቂ ተደጋጋሚ ምንጻል ጥንሲ ከምዝዀኑ ተመራመርቲ ገሊጾም። ንሳቶም፡ ብምንጻል ጥንሲ ቀጻሊ ዝሳቐያ ደቀንስትዮ፡ እቶም ኣብ ማህጸነን ከም ድርዒ ዝርከቡ ውልደ ዋህዮታት ምስ ዘይህልዉ ወይ ዝስሕዉ እቲ ጥንሰን ከምዝንጸለን ኣፍሊጦም። ነቲ መጽናዕቲ ዘካየዱ ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ዋርዊክ፡ መጽናዕቶም ምንጻል ኣብ ዘጋጠመን 183 ደቀንስትዮ’ዮም ኣካይዶሞ። ኣብቲ ዘካየድዎ መጽናዕቲ ድማ፡ እተን …

ሳይንቲስት ጠንቂ ምንጻል ጥንሲ ነጺሩልና ዪብሉ። Read More »