LIFESTYLE

ክዳነይ ዘድንቐለይ እናሰኣንኩ

ጓል 20 ዓመት ጎርዞ እየ። ኣብ ዓይነት ክዳውንቲ ይኹን ኣከዳድናይ ኣመና ግድስቲ እየ። ብሕልፊ ድማ ፋሽን ምኽዳን ስለ ዝፈቱ ዝመጸ ፋሽን ክሓልፈኒ ኣይደልን። ኣምላኽ ይመስገን ዝሰኣንኩዎ ስለ ዘይብለይ ባህ ዝበለኒ ክዳን ንኽገዝእ ኣይተሸገርኩን። እንተ ዀነ ግን ከጸብቐለይ ኢለ ተመንየ ዝገዛእኩዎ ክዳን፡ መሓዙተይ ይኹና ስድራ ቤተይ ‘ኣየጸብቐልክን እዩ’ እናበሉ ከም ዝጠዓስ ይገብሩኒ። ሕሉፍ ሓሊፎም ‘ጽልልቲ መሲልኪ፡ …

ክዳነይ ዘድንቐለይ እናሰኣንኩ Read More »

ኣደነቕቲ ሓቅታት ዓለም

1. መብዛሕትኦም ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሓደ ጸወታ ኣስታት 7 ኪሎ ሜተር ይጎይዩ። 2. እቶም ከይተጠዋወዩ ንድሕሪኦም ክርእዩ ዝኽእሉ ክልተ እንስሳታት ማንቲለን ሕንጻይን እዮም። 3. መርከብ ታይታኒክ ክትስራሕ 7 ሚልዮን ዶላር፡ ፊልም ታይታኒክ ክትስራሕ ድማ 2 ሚሊዮን ዶላር ወጻኢ ተገይሩ። 4. ጉማረ ምስ ሓረቑ ረሃጾም ቀይሕ ይኸውን። 5. ኣብ ዝኾነ ግዜ ህንጥሽው ኣብ እንብለሉ እዋን …

ኣደነቕቲ ሓቅታት ዓለም Read More »

10 Strangest Things Found Under Beds

ኡዲ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ትሕቲ ዓራት ዝተረኸቡ ኣገረምቲ ነገራት ዝበሎም ዘርዚሩ’ሎ። • ኣብ 2013 ውሩይ ተጻዋታይ ክሪኬት ጋይ ዋይቶል፡ ኣብ’ቲ ውቁብ መንበሪ ቤቱ ደቂሱ እንከሎ ሃተፍተፍ ዝመልኦ ለይቲ ኣሕለፈ። ንጽባሒቱ ድማ ክልተ ሜትሮን ፈረቓን ዝቑመቱ ሓርገጽ ኣብ ትሕቲ ዓራቱ ደቂሱ ጸኒሕዎ። • ሓደ ዓሚል ብዛዕባ ሕማቕ ሽታ’ቲ ደቂሱሉ ዝነበረ ክፍሊ ጥርዓን ድሕሪ ምቕራቡ፡ሰራሕተኛታት ጽሬት …

10 Strangest Things Found Under Beds Read More »

ደቂ ኣንስትዮ

ምልክታት ዘዋራት ደቂ ኣንስትዮ

ምስ መጻምድትኻ እሙን ዘይምዃንን ምስ ካልኦት ምዛርን መብዛሕትኡ እዋን ብደቂ ተባዕትዮ ዝፍጸሙ ተግባራት ብምዃኖም፡ ከም’ዚ ዓይነት ተግባራት ኣብ ሃገርና’ውን ሳሕቲ ዘጋጥሙ ተርእዮታት ብምዃኖም፡ ከምኡ ዓይነት ጓለንስተይቲ ኣብ ትርከበሉ እዋን “ጓል ኣንስተይቲኸ ከም’ዚ ትገብር ድያ” ዘይንብል ኣይኮንናን።እንተኾነ፡ ደቂ ኣንስትዮ’ውን ሰናፋት ኣይኮናን። እቲ ብዝሒ ዋላ’ኳ ምስ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣይዳረግ፡ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ኤውሮጳን ዓረብን ብዝሒ ናይ’ተን …

ምልክታት ዘዋራት ደቂ ኣንስትዮ Read More »

10 ኣግረምቲ ስእልታት ዓለምና

ምስ ኣፍቃሪትኩም ክትሓርቁ ከለኹም እንታይ ክትገብሩ ይቐለኩም? 1. ስምዒት ኩራ ምዕፋን ብሰንኪ ኣብ መንጐ ፍቑራት ዝፍጠር ዘይምርድዳእ ገለ ሰባት ነቲ ዝተፈጥረ ኩራ ብዘረባ ስለ ዘይወጸሎም፡ ከም ኩራ ከይሓዙ ጥዑያት ኰይኖም ብምቕራብ ነቲ ዘለዎም ቁጥዐ ኣብ ውሽጦም ዓፊኖም ክጸርዎ ይፍትኑ። ነቲ ኣብ ውሽጦም ዝተፈጥረ ሕማቕ ስምዒት ዓፊንካ ምሓዝ ንግዚኡ እኳ ሰናይ እንተመሰለ ዳሕራይ ግና ብዛዕባ እቲ …

10 ኣግረምቲ ስእልታት ዓለምና Read More »

እንስሳታት እንስሳታት

ኣዝዮም ኣገረምትን ኣስሓቅትን ኣሳእል እንስሳታት

ኮካ-ኮላ ኮካ ኮላ ኣብ 1886 ብፋርማሲስት ጆን ፐምበርቶን ተሰሪሑ። ጆን ፐምበርቶን ኣብ ዕዳጋ ከዐውቶ ዝኽእል ፍርያት ንምስራሕ ወይ ንምምሃዝ ወሲኑ። ፐምበርቶን፡ ዋላ’ኳ ብዙሕ መድሃኒታት እንተ ሰርሐ ክዕወት ኣይከኣለን ዝነበረ። ናብ ኣትላንታ ድሕሪ ምግዓዙ፡ ናይ መስተ ዕዳጋ ክፍትን እዩ ወሲኑ። ኣብቲ ግዜ’ቲ ልስሉስ መስተ ህቡብነቱ እናወሰኽ ይኸይድ ስለ ዝነበረ፡ ካብኡ ተበጊሱ ልስሉስ መስተ ክሰርሕ ወሰነ። በዚ …

ኣዝዮም ኣገረምትን ኣስሓቅትን ኣሳእል እንስሳታት Read More »

ዝገርሙ ስእልታት

ኣብ እዋን መርዓ ዝተሳእሉ ዝገርሙ ስእልታት

ፊሊ፡ ኣብ ልበይ ዘለካ ዓቢ ቦታ እናስፋሕፍሐ ንኹሉ ነገረይ ተቖጻጺርዎ። ንዓይ ኩሉ ነገር ኢኻ። ወትሩ ኣብ ጐነይ ክትህሉ ድማ’የ ዝደሊ። መቐረት ፍቕሪ ኣብ ልበይ ኲዒኻ ብኣኻ ጥራይ ከም ዝሓስብ ዝገበርካኒ ንጉስይ ኢኻ። ፈሊ፡ ሳሕቲ’ኳ ይኹን’ምበር፡ ንጋራጮ ኢና። ምግርጫው ዝጽላእ ኣይኰነን ንኽትራዳዳእ ቅሩብነት ዘይምርኣካን ንዓይ ስምዕንን ዝብል ዓብላሊ ኣታሓሳስባኻ ግን ቅቡል ኣይኰነን። ሓሳባተይ ብግቡእ ይስማዕ ጌጋ …

ኣብ እዋን መርዓ ዝተሳእሉ ዝገርሙ ስእልታት Read More »

ኣገረምቲ ስእልታት

ኣዝዮም ኣገረምቲ ስእልታት ዓለምና

ናብ ሕሉፍ ተመሊሱ፡ ዝተፈጸመ ጕዕዞ ኽቕይር ዝኽእል ወላሓደ የለን። እንተዀነ ሎሚ ሓድሽ ጕዕዞ ጀሚርካ፡ ዓወት ወይ ድማ ሓድሽ ምዕራፍ ክትከፍት ትኽእል ኢኻ። እዚ ኽንገብር እንተዀይና ግና፡ ነብስና ብኸመይ ከነመሓይሽ ንኽእል፡ ንገለ ኻብዚ ተዘርዚሩ ዘሎ ነጥብታት ከነተግብር ይግበኣና። 1. ንዓኻ ምስ ዘይመስሉ ሰባት ካብ ምኻድ ተቘጠብ። ህይወት ሓጻር እያ። እሞ ንምንታይ ደኣ ነቶም ካባኻ ሓጐስ ዝወስዱ …

ኣዝዮም ኣገረምቲ ስእልታት ዓለምና Read More »

ኣገረምቲ ስእልታት ዓለምና

ደብዳበ ፍቕሪ ንቅንዕና ቦታ ሃባን ኣገልግላን++ ኣራም፡ ህይወት ኣብ ቃራና መንገዲ ጠልጠል ኢላ ብምርጫኻ እትምራሕ ጃልባ’ያ። ኣብቲ ንምርጫና ከነጣጥሕ እንገብሮ ቃልሲ ድማ ምስ ከባቢና ቀረባን ርሑቕን ዝምድናታት ክንምስርት ባህርያውን ግዴታውን’ዩ። እቲ ከም ባህርናን ዊንታናን ዝዀነ ድማ፡ ኣብ ልብና ርሒብ ቦታ ነጣጥሓሉ። ኣራም፡ ምቅርራብና ዋላ’ኳ ኣብቲ ዝላዓለ ጥርዚ ፍቕሪ ሓዂሩ ድልዱል መሰረት ኣንቢሩ እንተሃለወ፡ሓንትን ቀንድን ነጥቢ …

ኣገረምቲ ስእልታት ዓለምና Read More »

ህጻውንቲ

ኣዝዮም መስሓቃት ምስሊ ህጻውንቲ

ሓደጋታት ብኸመይ ንከላኸል? ነብስኻ ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ረኺብካያ ትፈልጥ ዶ? ነቲ ዘጋጠመካ ሽግር ክትገጥም ዝተፈላለየ ብልሓት ክትጥቀም ትደሊ ትኸውን። ብኸመይ ክትገጥሞን ከመይ ዝበለ ኣገባብ መፍትሒ ክትጥቀምን ከም ዘለካ ምፍላጥ ከኣ መርኣያ ብልሒ ኢዩ። ሓደጋ ባርዕ ብኸመይ ትከላኸሎ? እቲ ሓደጋ ኣብ ውሽጢ ገዛ እንተኾይኑ ኣጋጢሙ፡ ኣየር ናብ ውሽጢ’ቲ ገዛ ኣትዩ ነቲ ባርዕ ምእንቲ ከየጋድዶ፡ ኣፍደገን መሳዂትን …

ኣዝዮም መስሓቃት ምስሊ ህጻውንቲ Read More »