Bullet-proof

Bullet-proof fashion’ store opens

Bullet-proof fashion’ store opens

ዘመናዊ ቅዲ ክዳን ዝሓዙ ጥይት ዘየንኩሎም ክዳውንቲ ኣብ ነዘርላንድስ ዝርከብ ትካል የፍሪ ምህላዉ ተፈሊጡ። እቲ ትካል ዝስንዖ ፍርያት ካናቴራ፡ ጎልፎ፡ ጃኬትን ክራቫታን ይርከቦ። ንዝጥምቶ ሰብ እቲ ክዳውንቲ ካብ ካልእ ንቡር ክዳውንቲ ብመልክዑ ጠሪሱ ኣይፈላለን። ሓደጋ ከይወርዶ ኣብ ስግኣት ዝነብር ሰብ፡ እቲ ጥይት ዘየንኩሎ ክዳውንቲ ስክፍትኡ ከጕድለሉ ይኽእል። ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝነበረ ቤት ጽሕፈት ሻርሊ ሂብዶ ናይ ዝተባህለ መጽሄት ብኣሸበርቲ መጥቃዕቲ ወሪድዎ ሓያሎ ሰባት ካብ ዝሞቱ ንደሓር፡ እቲ ጥይት ዘየንኩሎ ክዳን ኣብ ዕዳጋ! ስራሕ ኣልቦ ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ንወዱ ከዐንግል ክብል ፒሳ ዝሰረቐ ሰብኣይ፡ ድሕሪ 13 ዓመት ሕሳቡ ከምዝኸፈለ ማዕከናት ብሪጣንያ ከቃልሓ ቀንየን። ብ2002 ናብ ቤት መሸጣ ፒሳ ብምእታው ናይ ሓሶት ቼክ ገይሩ ፒሳ ዝወሰደ ሽሙ ዘይገለጸ ሰብ ጥይት ዘየንኩሎ ክዳውንቲ ኣብ ኤውሮጳ ጠለባት ክረክብ ጀሚሩ ምህላዉ ይሕበር። እታ ዝሓሰረት ክዳን ኣስታት 2,400 ዩሮ ($2,700) እያ ትውድእ።