Bruno Fernande

Bruno Fernandes | ብሩኖ ፈርናንደስ ወዲኡ

Bruno Fernandes | ብሩኖ ፈርናንደስ ወዲኡ

ኣከፋፋሊ ፖርቱጋላዊት ስፖርቲን ሊዝበን
ብሩኖ ፈርናንደስ ሕክምናዊ መርመራ
ንምግባር ምስ ወኪሉ ናብ ከተማ ማንቸስተር
ከም ዝኣተወ መርበብ ሓበሬታ ደይሊ መይል
ኣፍሊጡ። ዩናይትድ ነዚ ተጻዋታይ ንነዊሕ
ክትሃድኖ ድሕሪ ምጽንሕ ብረቡዕ ምሸት
ከም ዝወደአትሉ ይፍለጥ።
ስፖርቲን ሊዝበን እዚ ተጻዋታይ ቅድሚ
ናብ ከተማ ማንቸስተር ምኻዱ ናይ ደሓን ኩን
መፋነዊ ጽምብል ከም ዝገበረትሉ ይግለጽ።
ስፖርቲን ሊዝበን ኣብ መስርሕ ምስግጋር
እዚ ተጻዋታይ 68 ሚልዮን ፓውንድ
ብምሕታታ ዩናይትድ ከኣ ፈለማ 42.5
ሚልዮን ፓውንድ ጸኒሓ ኸኣ 8.5 ሚልዮን
ፓውንድ ክትውስኽ ብምውሳና መስርሕ
ምስግጋር ብሩኖ ፈርናንደስ ተሰናኺሉ ከም
ዝጸንሐ ይሕበር።
ይኹን’ምበር እዘን ክልተ ጋንታታትኒሐን ድሕሪ ዝገበረኦ ስምምዕ ዩናይትድ 68
ሚልዮን ፓውንድ ክትከፍል ከም ዝተረዳዳኣ
ተፈሊጡ’ሎ። ዩናይትድ 46.6 ሚልዮን
ፓውንድ ፈለማ ክትከፍል ክትሰማማዕ ከላ
እቲ ተጻዋታይ ብዝስለፎ ብዝሒ ጸወታ 4.2
ሚልዮን ፓውንድ ክትውስኽ ንዓመታ ኣብ
ሻምፕዮንስ ሊግ እንተደኣ ተሳቲፋ ኸኣ
ካልእ 4.2 ሚልዮን ፓውንድ ክትከፍል’የን
ተረዳዲአን ዘለዋ። ብዘይካ’ዚ እቲ ተጻዋታይ
ኣብ ዝኾነ እዋን ተዓዋቲ ባለን ዲ ኦር ምስ
ዝኸውን ወይ ከኣ ማንቸስተር ዩናይትድ
ጽዋእ ሻምፕዮንስ ሊግ ምስ ትዓትር
ስፖርቲን ተወሳኺ 12.7 ሚልዮን ፓውንድ
ክትቅበል’ያ።
ወዲ 25 ዓመት ብሩኖ ፈርናንደስ ንኣርባዕተ
ዓመትን ፈረቓን ማልያ ዩናይትድ ወድዩ
ክጻወት’ዩ ተሰማሚዑ ዘሎ። ብሩኖ ፈርናንደስ
ኣብዚ ወቕቲ ማልያ ስፖርቲን ወድዩ ካብ
28 ጸወታታት 15 ሽቶታት ከመዝግብ ከሎ
14 ኸኣ ሽቶ ዝኾና ኩዓሳሱ ከም ዝሰርሐ
ስታስቲካዊ ጸብጻባት እቲ ተጻዋታይ ይሕብሩ።
ዩናይትድ ንዓመታ ናይ ሻምፕዮንስ ሊግ
ቦታኣ ከተውሕስ ከምዚ ዓይነት ሃዳኒ ሽቶ
ከም ዘድልያ ተንተንቲ ግጥማት ፕሪመር ሊግ
ብሓደ ድምጺ ይሰማምዑ። እዚ ተጻዋታይ
ወረቓቕቱ እንተደኣ ወዲኡ ሶልሻየር ጽባሕ
ቀዳም ኣብ ግጥም ኣንጻር ዎልቭስ ክጥቀመሉ
ከም ዝኽእል ይንገር። እዚ ከምዚ’ሉ ከሎ ኣከፋፋሊ ኣርሰናል
ሉካስ ቶሬራ ናብዚ ሓድሽ ኣባል ማንቸስተር
ዩናይትድ መልእኽቲ ከም ዝሰደደ
ተፈሊጡ። ቶሬራ ናብ ብሩኖ ፈርናንደስ ኣብ
ዝለኣኾ መልእኽቲ፡ ብዝቐልጠፈ ንግጥም
ፕሪመር ሊግ ክለማመዶ ሰናይ ትምኒቱ
ገሊጹሉ። ቶሬራን ብሩኖ ፈርናንደስን ማልያ
ኢጣሊያዊት ሳምፒዶሪያ ወድዮም ብሓባር
ከም ዝተጻወቱ ይፍለጥ።
ሉካስ ቶሬራ ኣብ 2018 ናብ ኣርሰናል
ክሰጋገር ከሎ ብሩኖ ፈርናንደስ ከኣ ዓመት
ጸኒሑ ካብ ሳምፒዶሪያ ናብ ስፖርቲን ከም
ዝኸደ ይንገር። እንሆ ሕጂ ኸኣ እዞም
ኣዕሩኽ ምዃኖም ዝንገረሎም ተጻወትቲ
ኣብ ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ምስ ክልተ
ታሪኻውያን መቐናቕንቲ ኮይኖም ይራኸቡ።
ፔረራ፡ ግጥም ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ኣካላዊ
ብቕዓት ዝሓትት ውድድር ብምዃኑ ኣብ
ፈለማ ንፈርናንደስ ክኸብዶ ከም ዝኽእል
ኣብቲ ዝሰደዶ መልእኽቲ ሓቢሩ’ሎ።