Bruno Fernandes

Bruno Fernandes መዓልቦ ብሩኖ ፈርናንደስ ገና ኣይተነጸረን

Bruno Fernandes መዓልቦ ብሩኖ ፈርናንደስ ገና ኣይተነጸረን

ኣሰልጣኒ ስፖርቲን
ሊዝበን ጆርጅ ሲላስ፡
ብማንቸስተር ዩናይትድ
ዝህደን ዘሎ ኣከፋፋሊ’ታ
ጋንታ ብሩኖ ፈርናንደስ
ናይ መወዳእታ ጸወታኡ
ድዩ ኣካይዱ ኣየካየደን
ከም ዘይፈልጥ ሓቢሩ።
እዚ ወዲ 25 ዓመት
ተጻዋታይ፡ ናይ ወርሒ
ጥሪ መስርሕ ምስግጋር
ተጻወትቲ ቅድሚ
ምኽፋቱ ናብ ኦልድ
ትራፎርድ ክመጽእ ምዃኑ ክንገረሉ’ኳ
እንተጸንሐ ክሳብ ሕጂ ግን ክልቲአን
ጋንታታት ኪኖ ምዝርራብ ሓሊፈን ዝበጽሐኦ
ስምምዕ የለን። ዋላ’ኳ መስርሕ ምስግጋር እዚ
ተጻዋታይ ኣብዚ እዋን ውዱእ ኮይኑ ይቐርብ
እንተሎ፡ ዝሓለፈ ሰኑይ ስፖርቲን ሊዝበን
ንማርቲሞ 1ብ0 ኣብ ዝሰዓረትሉ ግጥም ከም
ሓለቓ ጋንታ ኮይኑ ምውራዱ ግን ክትዕ
ፈጢሩ’ሎ። ነዚ ብምስትብሃል’ዮም ከኣ ብሩኖ
ፈርናንደስ ማልያ ስፖርቲን ሊዝበን ወድዩ
ናይ መወዳእታ ጸወታኡ’ዩ ኣካይዱ ንዝበሉ
ወገናት ኣሰልጣኒኡ ሲላስ ዝተፈልጠ ነገር
የለን ክብል ዝምልሰሎም ዘሎ።
እቲ ኣሰልጣኒ ብተወሳኺ፡ ፈርናንደስ
ኣብታ ጋንታ ክጸንሕ ከም ዝደልዮ ብዘይ
ቀልዓለም ተዛሪቡ’ሎ። ኣሰልጣኒ ስፖርቲን
ሊዝበን ጆርጅ ሲላስ፡ እቲ ተጻዋታይ
እንተወሓደ ክሳብ ናይዚ ወቕቲ ውድድር
ዝውዳእ ኣብታ ጋንታ ክጸንሕ’ዩ ዝምሕጸኖ
ዘሎ። መስርሕ ምስግጋር ብሩኖ ፈርናንደስመዛረቢ ማዕከናት ዜና ስፖርት ካብ ዝኸውን
ብፍላይ መስመር ምክልኻል ስፖርቲን ሊዝበን
ከም ዝደኸመ’ዩ ጆርጅ ሲላስ ዝኸስስ።
ማንቸስተር ዩናይትድን ስፖርቲንግ ሊዝበንን
ኣብ መስርሕ ምስግጋር እዚ ተጻዋታይ
ብ10 ሚልዮን ፓውንድ ተፈላልየን ከም
ዘለዋ’ዩ ዝንገር። ዝሓለፈ ሓሙስ ፕረሲደንት
ስፖርቲን ፍረደሪኮ ቫራንዳስን ወኪል እቲ
ተጻዋታይ ጆርጅ መንደስን ናብ ከተማ
ማንቸስተር ከይዶም ተዘራሪቦም’ኳ እንተነብሩ
ኣብ ስምምዕ ግን ክበጽሑ ከም ዘይከኣሉ
ይሕበር።
ብመሰረት ካብ ፖርቱጋል ዝተፈነዉ
ሓበሬታታት፡ ዩናይትድ ነቲ ተጻዋታይ
ብ62 ሚልዮን ፓውንድ ክትወስዶ’ኳ
እንተተሰማመዐት 16 ሚልዮን ፓውንድ
ግን ጸኒሓ ከተስዕቦ ምዃና’ያ ትሕብር ዘላ።
ስፖርቲን በንጻሩ እቲ ተጻዋታይ ብምሉእ
ክፍሊት ናብ ኦልድ ትራፎርድ ክኸይድ
ትጠልብ ከም ዘላ ይንገር።