Women

Brazilian Town Run by Women Is Looking for a Few Good

Brazilian Town Run by Women Is Looking for a Few Good

ኖቫ ዶ ኮርደይሮ ኣብ ዝተባህለ ሓንቲ ዓዲ
ናይ ብራዚል፡ ደቀንስትዮ እምበር ደቂ ተባዕትዮ
ክቕመጡ ኣይፍቀደሎምን እዩ። እታ ዓዲ
ከባቢ 600 ዝኾና ተቐማጦ ኣለዋኣ። ምሉእ
ብምሉእ ከኣ ባዕላተን እየን ዘማሓድርኣ።
መንኮሳን ወይ ዝመነና ግን ከይመስለኩም –
ሰብ ሓዳር እየን።
ሰብኡተን ብዘይካ ኣብ ቀዳመ-ሰንበት ናብታ
ዓዲ ክመጹ ኣይፍቀዶምን እዩ። ኣወዳት ደቀን
ከኣ 18 ዓመት ምስ ኣእከሉ ካብታ ዓዲ
ይስጎጉ።
ኣብዚ እዋን’ዚ ግን ዓይነት ህይወተን
ዝሰልከየን እዩ ዝመስል። ኣንስቲ ዘይብሎምሰብኡት ናብታ ዓዲ ክመጹ ይዕድማ ኣለዋ።
እዚ ግን ብዘይ ቅድመ-ኩነት ኣይኮነን። ዝኾነ
ናብታ ዓዲ ዝመጽእ ሰብኣይ፡ ነቲ ብኣኣተን
ተተኺሉ ዝጸንሐ ሕጊ፡ ሕጋጋትን ልምድን
ምሉእ ብምሉእ ክምእዘዝ ምዃኑ ከረጋግጽ
ኣለዎ።
ታሪኽ ናይታ ዓዲ ነዊሕ እዩ። ኣብ 1891
ማርያ ብዝተባህለት ሰበይቲ እያ ተመስሪታ።
ማርያ፡ ብኣስገዳድ ክትምርዓዎ ንዝተቐረበላ
ሰብኣይ እምቢ ብምባላ፡ ከም ኣመንዝራ
ተቖጺራ ካብ ሰባት ተነጽሎ ምስ ኣጋጠማ እያ
ኣብታ ዓዲ ንበይና ክትነብር ጀሚራ። ምስ
ግዜ ካልኦት ሰብኣይ ዘይብለን ደቀንስትዮን ብደቀንስትዮ ዝምርሓ ስድራ ቤታትን
ክሕወስኣ ጀሚረን። በዚ ከኣ እቲ ኣንስታያዊ
ሕብረተሰብ ክቐውም ክኢሉ። ኣብ 1940ታት
ሓደ ናይ ከንሻ ቀሺ ሓንቲ ካብተን ኣዋልድ
ተመርዕዩ፡ ኣብታ ዓዲ ቤተ ክርስትያን ሃኒጹ።
ተረርቲ ሕግታት ድማ ኣተኣታትዩ። ንሱ ኣብ
1995 ምስ ሞተ፡ እተን ደቀንስትዮ ንዳግማይ
ዕብለላ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ከምዘይቃልዓ
ብምውሳን፡ ነቲ ንሱ ዝሃነጾ ቤተ ክርስትያን
ኣፍሪሰንኦ።
ሓንቲ ካብተን ደቀንስትዮ ጓል 23
ዓመት ኔልማ ፈርናንደዝ፡ ንሕና ንረኽቦም
ደቂ ተባዕትዮ ወይ ኣዝማድና እዮም፡ ወይ
ከኣ ዝተመርዓዉ እዮም። እዚ ማለት ግን፡
ኣይነፍቅርን ወይ ክንምርዖ ኣይንደልን ማለት
ኣይኮነን። የግዳስ፡ ሰብኣይ ምእንቲ ክንረክብ ነዚ
ቦታ’ዚ ክንገድፎ ስለዘይንደሊ ደኣ።