Bra for the boys

Bra for the boys an online bestseller in Japan

Bra for the boys an online bestseller in Japan

ብ ጃፓን ሓደ ናይ ኣጭርቕቲ
ትካል ንደቂ ተባዕትዮ ዝኸውን ረጂቤቶ
ኣፍርዩ ኣብ ዕዳጋ ከምዘቕረበን ድሮ
ማእለያ ዘይብሉ ጠለባት ይቐርበሉ
ምህላዉን ሮይተርስ ሓቢሩ።
እዚ ካብ ዝጅምር ሰለስተ ሳምንቲ
ገይሩ ዘሎ ትካል’ዚ ዛጊት 500
ዝኸውን ረጂቤቶታት ንሓደ ብ30
ዶላር ሸይጡ ምህላዉ እቲ ሓበሬታ
ኣረዲኡ።
እቲ ረጂቤቶ ንኩሎም ደቂ ተባዕትዮ
ከም ናይ ውሽጢ ክዳን ከገልግል
ተባሂሉ እኳ እንተተማህዘ፡ ብግብሪ
ግን ኣብ ነብሶም ገጥ ዝብል ጸቢብ
ክዳውንቲ ዘዘውትሩ ደቂ ተባዕትዮ
ዝያዳ ፈትዮምዎ ምህላዎም እዩ
ዝግለጽ።
እዚ ይኹን’ምበር ነቲ ረጂቤቶ
‘ስብእነትካ ዝዳፈር ጨርቂ’ ፍጹም
ቅቡል ከምዘይኮነ ዝገልጹን ዝቃወሙን
ወገናት እውን ተቓውሞታቶም
ብኢንተርነት የመሓላልፉ ኣለዉ።
ጃፓናውያን ደቂ ተባዕትዮ ግን
ነዚ ሓድሽ ምህዞ ድሮ ኣብ ነብሶም
ኣውዒሎምዎ ይርከቡ።