Bottle light

Bottle light inventor proud to be poor

Bottle light inventor proud to be poor

ንምስርሑ ቀሊል ዝኾነ ተክኖሎጂ’ዩ
ምሂዙ – ኣልፍረዶ ሞሰር። እቲ
ብራዚላዊ መካኒክ፡ ኣብ 2002
ብዘተኣታተዎ ምህዞ ኣብ ብራዚል፡
ህንዲ፡ ፊሊፒንስ፡ ኬንያን ካልኦት
ሃገራትን ሚልዮናት ኣባይቲ ብርሃን
ተዓዲለን። እቲ ምህዞ ብዘይ ሓይሊ
ኤለክትሪክ፡ ብፕላስቲክ ማይ-ሰሓ
ጥራይ ተጠቒምካ መስኮት ንዘይብሉ
ጸልማት ክፍሊ እኹል ብርሃን ኣብ
ምርካብ ሓጋዚ እዩ። ብብዙሓት ሰባት
ተፈቲኑ ተቐባልነት ስለዝረኸበ ድማ
ኣብዚ ዓመት’ዚ ኣብ ሓደ ሚልዮን ኣባይቲ ክተኣታቶ ትጽቢት ኣሎ።
እቲ ብግዜ ቐትሪ ንዝጸልመተ
መስኮት ኣልቦ ክፍሊ ናይ ምብራህ
ኣገባብ ብኸምዚ ዝስዕብ’ዩ ዝሰርሕ።
ፈለማ ንጹህ ማይ ዝመልአ ፕላስቲክ
ይዳሎ። ኣብ ናሕሲ ናይ ክፍሊ
ብዓቐን’ቲ ማይ ዝመልአ ጎማ ማይሰሓ ነዃል ይብሳዕ። ዝተረፈ መስርሕ፡
ነቲ ማይ ዝመልአ ጎማ ማይ-ሰሓ
ኣብቲ ዝተበስዐ ናሕሲ ምስኳዕ’ዩ። በዚ
ድማ እቲ ጸልማት ክፍሊ ክሳብ 60
ዋት ዝዓቐኑ እኹል ብርሃን ክረክብ
ይኽእል። እዚ ዝተጠቕሰ ኣገባብ